Strandskyddet måste ses som en förbudslagstiftning som ska tillämpas försiktigt och med stor respekt för de berörda. Det menar LRF Värmland i en skrivelse till Strandskyddsdelegationen. En skrivelse som var beställd av LRF Värmlands stämma.

Sammanfattande slutsatser av skrivelsen

– Lagstiftningen används inte så som den var tänkt. Regelverket är fortfarande krångligt och utvecklingsmöjligheterna på landsbygden är små. Och när tätorter och städer marknadsför vattennära och attraktiva tomtplatser så stoppas enskilda markägare långt ut på landsbygden.

Runt det utökade strandskyddet har vi följande synpunkter:

– Lagstiftaren ställer höga krav på när en utökning får ske men det har Länsstyrelsen inte följt Istället för att börja från noll och peka ut de viktigaste områdena, lämnades ett förslag där man med bred pensel målade in stora ytor och när detta mötte kritik började man klippa bort områden. Motiveringarna är också för svepande.

– Utökningarna saknar helt landsbygdsperspektiv. Den totala arealen strandskydd är visserligen lägre än tidigare, men detta är en klen tröst då nya utökningar tillkommer där det finns boende, verksamhet och infrastruktur – alltså områden där det skulle kunna gå att utveckla ytterligare.

För att göra tillämpningen bättre föreslår vi bl a.

– Lyssna på de berörda. Strandskyddet är en stark förbudslagstiftning. Den som får ett intrång begränsas i sina möjligheter till utveckling och någon ersättningsmöjlighet för detta finns inte. Tolka dispensansökningar mer generöst i områden där stranden redan är ianspråktagen.

– Återställ jordbrukets undantag. Många gårdar drivs idag som deltidsjordbruk, men utifrån livsmedelsproduktion, landskapsbild och biologisk mångfald är denna verksamhet ändå mycket betydelsefull.

– Förändra LIS-begreppet. Idag ställs väldigt höga krav för att få bilda LIS-område. Därmed främjar det stora, kapitalstarka aktörer som har resurser att genomföra ett sådant projekt. Här måste regelverket förändras och förenklas.

Skrivelsen i sin helhet >>

Erik Evestam, äganderättstjänstman LRF, 054-54 52 65