Landsbygd och det vi håller på med här ute nämns i alla fall i Stefan Löfvens regeringsförklaring ... (Citat längst ner.) Återstår att se vad budgeten nästa vecka kompletterar bilden med. Som det ser ut här nedan är det Miljödepartementet som haft mer att säga till om än Näringsdepartementet. Illavarslande för ett land med höga ambitioner om omställning till en förnyelsebar ekonomi.

Det är klart vi ska bruka våra resurser hållbart, det är liksom det som är själen i det vi kallar landbruk. (Ja det står landbruk, det är ett nytt ord för det vi försöker få folk att förstå med begreppet gröna näringar, men som vi måste förtydliga med trädgård, jord- och skogsbruk vilket blir för jobbigt. Vi behöver ett annat ord, dvs landbruk.)  

Ett nationellt skogsprogram ja … Skogen - det gröna guldet. Skogen har verkligen möjlighet att ge Sverige unika fördelar i en ekonomi där inte olja och dess kusiner längre bidrar med råvaror och energi på det sätt vi varit vana vid. Skogen är nyckeln till en biobaserad ekonomi. I regeringsförklaringen handlar skogens roll mest om natur- och ekoturism, att skogens ska skyddas från den brukare som skapat de värden som finns där och att folk ska få betalt av staten för att nyttja andras egendom för rekreation. Häpnadsväckande.

Turism i all ära, men jag ser väldigt lite offensiv näringspolitik i det jag läser kring landsbygdens resurser och landbruket. Vi lär få hjälpa regeringen flitigt under hösten vid de möten Bucht ska hålla med början redan på torsdag nästa vecka. Ett nationellt skogsprogram för en framtida bioekonomi behöver förstå möjligheterna med produktionshöjande åtgärder. Dikning, gödsling, kortare omloppstider osv. På hundra år har virkesförrådet dubblats. Skogen växer idag mer än någonsin. Vi skulle kunna ta ut 20 % mer ur den än vi gör idag utan att ta av förrådet. Det är när vi använder skogsråvara till mer grejer än i dag som skogen blir mångfunktionell på riktigt. Turism och rekreation och biologisk mångfald får plats samtidigt men inte på bekostnad av råvara till det biobaserade samhället. Det är den hållbara vägen. Låt oss berätta om det.

Men först ska vi fylla Mynttorget på måndag, med bönder och supporters klädda i vitt. Livsmedelsstrategi det har vi hört och välkomnar. Innehåll till våren. Jag säger det igen; Ska det finnas företag att bygga livsmedelsstrategin kring så måste det till substantiella åtgärder redan i höstbudgeten, såväl vad gäller den akuta situationen i mjölkproduktionen som den lista på åtgärder som konkurrenskraftsutredningen pekade ut i våras. Det är t ex 60 öre dyrare att producera en liter mjölk i Sverige än i Tyskland. Politiken äger lösningen på många av de örena. Politiken behöver på måndag göra sig till en trovärdig beställare inför vårens livsmedelsstrategi.

Patrik Ohlsson
Ordförande LRF Värmalnd

 

”En modern näringspolitik skapar jobb i hela landet.

Skogen – det gröna guldet – ska bidra till fler jobb och brukas hållbart. Arbetet med ett nationellt skogsprogram fortsätter. Sveriges potential som turistdestination med fokus på natur- och ekoturism tas tillvara. En livsmedelsstrategi arbetas fram för att öka produktionen i hela livsmedelskedjan och möta efterfrågan på ekologisk mat.

Ambitionerna för biologisk mångfald och ekosystemtjänster höjs. Satsningarna på skydd och skötsel av värdefulla naturområden ökar. Fler naturskogar skyddas. Fler marina reservat inrättas. Förutsättningarna för människor att utöva friluftsliv och vistas i naturen förbättras. Anslaget till friluftsorganisationerna höjs.”

S. Löfven