Pressmeddelande från LRF Värmland 28 december 2015

SNF leker med sanningen!

SNF:s, WWF:s och Rovdjursföreningens överklagande av Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på varg är en obstruktion mot riksdagsbeslutet. Riksdagen har beslutat om ett intervall inom vilket vargen i Sverige har gynnsam bevarandestatus. Intervallet är 170 – 270 vargar. När Naturvårdsverket därefter skulle verkställa beslutet valde man 270 vargar. Detta är det absoluta golvet för vargstammen. Vi har nu långt mer än 270 vargar i Sverige. Naturvårdsverket har därefter officiellt rapporterat till EU-kommissionen att i Sverige råder gynnsam bevarandestatus om vi har minst 270 vargar i Sverige.

- Bara i Värmland har vi betydligt fler vargar än så idag, konstarerar Patrik Ohlsson, ordförande i LRF Värmland.

SNF skriver i sitt överklagande till Förvaltningsrätten i Karlstad med begäran om inhibition av den av länsstyrelsen beslutade vargjakten på 20 djur i Värmland och 6 djur i gränsrevir Värmland/Örebro :

”För det första är det nu visat i en rapport från SLU att det inte finns något samband mellan koncentrationen av varg och skador på får (bilaga 10)11. Får är det utan konkurrens vanligaste bytet bland tamdjuren. Rapporten visar på en allvarlig brist i beslutens konstruktion, eftersom avsikten är att man genom att minska vargens koncentration ska gynna socioekonomi och tamdjurshållning. Men något sådant orsakssamband har inte kunnat visas. Rapporten visar tvärtom att det inte finns ett sådant samband när det gäller den vanligaste skadetypen.”

I den rapport (bilaga 10) https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2015/ru-skyddsjakt-varg/bilaga2-ru-varg-20151002.pdf SNF använder sig av som ett huvudargument skriver författarna:

”Av analyserna framgår tydligt att den variabel som uppvisar starkast samband med antalet vargangrepp på får är tätheten av fårgårdar..”

- Värmland är det enda län i landet där antalet gårdar med vuxna får minskat under perioden 2003-2013, minus 7 % eller 30 gårdar. Ökningen av antalet fårgårdar i landet var under samma period 16 % eller 1200 gårdar. Det finns alltså ett signifikant samband mellan antalet fårgårdar och antalet skador av varg, konstaterar Patrik Ohlsson.

- Värmland sticker också ut mot riket i snitt med fler anmärkningar på att beteskraven ej uppfylls och det är ju en naturlig följd av att man får ta hem betesdjur i förtid eller stalla in över natten på grund av vargförekomsten, säger Patrik Ohlsson.

- Att fårmulens marker (ett av Riksdagens miljömål) faktiskt överges i Värmland i en takt som är unik i Sverige är något som SNF, WWF och Svenska rovdjursföreningen helt förtiger i sitt förakt och totala brist på respekt för värmländska landsbygdsföretagare, säger Patrik Ohlsson.

I förvaltningsplanen för vara i Sverige 2014-2019 anger Naturvårdsverket följande mål:

Medelvärdet för antalet angrepp på får har minskat med 10 % jämfört med den föregående förvaltningsperioden (2008-2013).

Större andel av befolkningen tolererar att ha stora rovdjur i närområdet jämfört med andel i tidigare genomförda undersökningar.

Större andel av befolkningen har förtroende för förvaltande myndigheter jämfört med andel i tidigare genomförda undersökningar.

Samrådsprocessen för uppföljning och revidering av förvaltningsplanerna för de stora rovdjuren upplevs som legitim och inkluderande. De intressen som berörs har deltagit i revideringen och planerna upplevs som rättvisande.

Länsstyrelsernas regionala mål för förvaltningen av stora rovdjur inkluderar ett tydligt socioekonomiskt resonemang avseende såväl näringar, fritidsintressen som kulturellt betingade verksamheter.

Målen är mätbara och med tydliga åtgärder för genomförande och uppföljning

- Vi konstaterar att det är långt dit med förvaltningsrättens beslut idag att inhibera licensjakten som skulle startat på lördag, avslutar Patrik Ohlsson

Fler kommentarer ges gärna av LRF Värmlands ordförande Patrik Ohlsson, 070-572 88 43.