På gården Molstaberg har det från midsommar och fram tills nu dödats 70 får av varg och gårdens ägare har nu blivit polisanmälda av Länsstyrelsen för att de, inte som de ser det, följer djurskyddslagen. Polisanmälan är sekretessbelagd och det innebär att vi inte vet vad de blivit anmälda för ännu. Flera jurister som har uttalat sig om ärendet tror att förundersökningen kommer att läggas ned i brist på bevis, skulle det inte bli så och ärendet går vidare är LRF intresserade av att driva det som ett principfall. 

Arbetet har nu påbörjats med att få en bättre kontakt och större förståelse inom Svenska Jägareförbundet för de stora problem som finns i områden i landet med t ex alldeles för stora stammar med hjort och som där gör det mycket svårt att bedriva ett jord- eller skogsbruk då betesskadorna är så omfattande. Kontakten har börjat på ett bra sätt och arbetet har börjat och det får sedan utvärderas om man nått önskat resultat. Jägareförbundet har de senaste 50 åren jobbat för mer vilt men ser nu att man behöver låta denna kurva plana ut.

Ifrån Naturvårdsverket kom Maria Hörnell-Willebrand och informerade om deras arbete. De ska till 2020 göra en total översyn på den svenska viltförvaltningen och då är det fem punkter de kommer att jobba utifrån och det är

  • Främja brukandet av vilt, t ex handikappade bör få jaga från fyrhjuling, underlätta hantering av fällt vilt.
  • Förebygga skador och andra problem som viltet orsakar, ex riktlinjer utfodring, vem ska stå för kostnaden för skador?
  • Skapa en tydlig och förutsägbar viltförvaltning.
  • Bygg en förvaltning på kvalitetssäkrad kunskap.
  • Samarbete med andra länder.

Naturvårdsverket jobbar också mot Bryssel med bl a att öppna art- och habitatdirektivet för att där lyfta ut vargen då den inte längre är så starkt hotad. Detta går dock inte alla medlemsländer med på och det är ett krav för att denna ska kunna öppnas. Man jobbar då med en annan modell där en expertgrupp bildas som då kommer att kunna påvisa att vargen ej är så hotad och då kan denna art lyftas ut ändå enligt en paragraf 19.

Man väntar sig nu ett svar inom 10 dagar i det ärende där Sveriges licensjakt på varg har överklagats till EU domstolen och där Sverige riskerar en bot.

Hon eller någon annan från Naturvårdsverket vill jättegärna komma ut i landet för att presentera och diskutera deras översyn på viltförvaltningen. Jag bjöd på stående fot ut dem till oss då jag tror detta är väldigt viktigt och ska ta mer kontakt med dem om plats och datum. 

Äbin som är en inventering av betesskador på skog presenterades också, detta finner man på Skogsstyrelsen hemsida. I år inventerades ungefär halva Värmland och den andra halvan tas nästa år. Det visade att det på inventerade områden finns skador på mellan 10-20 % på tall. 10 % bedöms som acceptabelt medan 20 % är en hög siffra. Gå gärna in på Skogsstyrelsens hemsida och se om det finns en inventering över ert område. 

Erik Forsberg, styrelseledamot LRF Värmland, forsberg_erik@hotmail.com