Vilka är då erfarenheterna? LRF kan nu konstatera att intentionerna i det beslut politikerna tog i riksdagen och vad som nu blir resultatet av myndighetsutövningen på länsstyrelserna så skiljer det sig hel del, särskilt efter att myndigheterna började använda Jordbruksverkets modellverktyg för beräkning av kostnader och vinster.

De fält som kan komma ifråga för en dispens för att förbättra arronderingen är i storleksordningen 2 - 6 ha. Bor du i ett område med många små fält alternativt med många stora fält så är knappast dispens möjlig enligt de mallar som är framtagna, se karta här >>

LRF upplever att det blivit en mycket fyrkantig tillämpning av den nya lagen och påverkansarbete pågår så att hanteringen i större utsträckning ska överensstämma med de politiska besluten och att förutsättningarna i det enskilda fallet ska bli mer styrande.

Hur går man tillväga för en dispensansökan?

Om du ska göra en dispensansökan så bör du först göra en bedömning om objektet omfattas av det generella biotopskyddet, se t ex vägledning för diken här >>

Om dispensansökan behövs så måste man fylla i en blankett >>

Det går också att gå in och testa jordbruksverkets beräkningsverktyg >> Detta verktyg kan ge vägledning om det är lönt att söka dispens, men man måste ha klart för sig att verktyget är fyrkantigt och att det kan gå att argumentera för att ändå få en dispens om verktyget signalerar avslag.

Om du sedan söker dispens och får ett förhandsbesked om avslag så kan det vara mycket viktigt att svara på detta förhandsbesked. Myndigheten kan ha gjort felaktiga bedömningar vad gäller kostnader och du som sökande kanske kan hitta en annan argumentation där du tex kan argumentera utifrån de miljövinster som uppnås. Det kan vara möjligt att argumentera utifrån de skäl för dispens som fanns innan lagändringen.

Får du sedan ett slutbesked från länsstyrelsen om avslag, bör du fundera på möjligheten att överklaga till Mark- och miljödomstolen. Lagen är ny och hur denna ska tolkas utifrån riksdagens beslut blir tillslut ett avgörande som kommer att ske i våra domstolar. Resonera gärna med någon jurist om möjligheterna i just ditt fall att driva frågan vidare.

Christer Jansson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, christer.jansson@lrf.se