LRF nationellt driver ett principärende mot Länsstyrelsen i Värmland som stoppat en avverkning med hänsyn till förekomst av bombmurkla. Hur art- och habitatdirektivet används i svenskt skogsbruk är det som kommer avgöras i Mark- och miljööverdomstolen och domen kan få stor betydelse för skogsbruket i framtiden.

Frågan har nu tagits upp av Svenska Dagbladets ledarsida som noterat de anmärkningsvärda uttalanden som Länsstyrelsen gjort i sina yttranden. Där säger myndigheten bland annat: ”Det bör möjligen krävas att NN närmare redovisar varför han vill avverka skogen och vad han ska göra med de medel som flyter in från avverkningen. Frågan uppstår också hur skriande detta ekonomiska behov är och om han kan täcka behovet på något annat lämpligt sätt. Kan han avverka skog inom något annat område? Kan han sälja en del av sin fastighet? Har han andra tillgångar han kan sälja för att täcka sitt behov? Är det möjligt för honom att ta ett lån i stället för att avverka skogen?”

Länk till hela artikeln här >>

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se