Ett nytt regelverk gör det möjligt för jordbruk att få dispens från biotopskyddet för att exempelvis lägga igen diken. Reglerna tolkas olika i länen och Värmland är ett av de generösare. Av sju ärenden hittills har sex fått bifall. Vi har hälsat på hos det sjunde. Per Eriksson driver smågrisproduktion som omsätter 13 000 grisar varje år. Fodret vill han helst ta från den egna gården och på ett ställe ansåg han att ett dike var i vägen. Det var så den här historien började.

– Jag har fyra fält som skulle kunna bli två om jag fick rörlägga ett dike. Då kan jag förbättra brukandet av marken och minska körningen. En stor del av diket har redan ett rör som lades på 1940-talet men ovanför detta finns en liten fördjupning. Ett dike i två våningar, alltså. Ett nytt rör på drygt 400 meter var hans önskan och för detta sökte han dispens. Det var i november 2014 och handläggningen gick långsamt men eftersom ingen signalerade några höga naturvärden i området så förväntade han sig inget motstånd. Men länsstyrelsen delade in sträckan i fem delar där han fick dispens för att lägga om den redan rörlagda delen. I de båda ändarna nekades han dispens, vilket innebar att ett fält på 0,75 hektar fortfarande hamnade i kläm.

– Bara den lilla delen tog 40 minuter att tröska i höstas. Normalt ska man ju kunna tröska 3 hektar per timme. Kontakten med LRF var det som fick honom att gå vidare. Jenny Nilsson är verksamhetsutvecklare och har fungerat som ett stöd.

– Länsstyrelsen hade ju konstaterat att det inte fanns några höga naturvärden och de var heller inte så intresserade av de kompensationsåtgärder som Per föreslog. Så jag tyckte det var rätt att överklaga. Mark- och miljödomstolen gick dock helt på länsstyrelsens linje men Jenny tyckte att eftersom regelverket är ganska nytt så var hoppet inte ute.

Per var till en början tveksam:

– Jag var ju väldigt okunnig om hur den här processen ser ut men hjälpen jag fick från Jenny gav trygghet att gå vidare.

Mark- och miljööverdomstolen kom till Väse och tittade på hur det såg ut och för några veckor sedan kom domen: Per får delvis rätt. Domstolen godkände hans ekonomiska resonemang och han får nu lägga igen fyra av fem delsträckor.

LRF följer utvecklingen med det generella biotopskyddet. Jenny tycker att fler lantbrukare ska nyttja möjligheten att få sin sak prövad.

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se