Först fick vi information från Fredrik Berg om att Länsstyrelserna har fått medel för att kunna göra friluftslivet tillgängligt för flera med leder, handikappanpassning osv. Det kan nu också bildas reservat där målet är ett ökat friluftsliv. Länsstyrelsen har bildat ett nätverk med kommunerna i frågan och börjat se vad som händer inom Länsstyrelsen själv i de här frågorna så långt. De kommer också se över hur man på bästa sätt får kontakt med olika intressen i dessa frågor. Ett sätt kan vara att bilda ett friluftslivsråd, ett anat sätt är att knyta det till VFD där intressena redan finns. Fokus 2017 kommer att ligga på mål nr 6 som är: regional tillväxt och landsbygdsutveckling, det kommer också att vara en regional konferens i ämnet under året.

Sen kom vi in på den utvärdering som Länsstyrelsen gjort under 2016 av rovdjursavvisande stängsel. Det har blivit 296 stängsel byggda till en kostnad av 13,5 miljoner kr och av de så är 233 i bruk fortfarande. Endast 11 % av de besiktade stängslen uppfyllde kraven för att vara godkända. Av de som inte klarade kontrollen så var det 60 % av de som hade enkla brister och där det vanligaste var att det var gräs på understa tråden. Den faktiska livslängden på stängslen verkar vara 6-7 år. Bidrag för att sätta upp rovdjursavvisande stängsel lämnas ut med ersättning om 50 kr/m och det söker man om hos Länsstyrelsen och det beviljas främst till fårägare idag.

Länsstyrelsen ska se över resultaten och se vad som kan göras för att de ska bli bättre. Länsstyrelsen kommer inte i år att bekosta och hjälpa stängselägare med gräsröjning. Här får vi finna nya lösningar på detta gemensamt inom fårprojektet.

Det pågår ännu insamling av vargspillning för att få in dna och därigenom få bättre ordning på hur många vargar som finns i länet och hur de rör sig. Har du sett vargspillning så ta kontakt med Länsstyrelsen så att det kommer med, detta kommer att bli ett viktigt instrument i vargförvaltningen. Hittills har Värmland prel 20,8 länsegna revir.

Tisdagen den 11 april kl 10.00-16.00 kommer det att vara en älgförvaltningskonferens för alla som är med i älggrupper i länet, så skriv upp det i kalendern. Frågor som kommer att diskuteras är bl a:

  • Hur kan man förenkla för berörda parter?
  • Hur uppnå avskjutningsmål?
  • Samrådens viktiga roll
  • Relationen mellan ÄFP, ÄSP och licenstilldelning
  • Behov av ytterligare riktlinjer?
  • Översyn av ÄFO-gränser, när och hur det görs

Skador i gröda av skyddade fåglar som t ex trana och de kostnader som de orsakar föredrogs och det förebyggande arbete som görs. Har man problem med t ex trana i sina åkrar så ta kontakt med Länsstyrelsen så kan ni få hjälp med skrämsel på olika vis för att minska problemen. Har man fått skador i gröda av t ex trana så får man ersättning för det av Länsstyrelsen.

Det fattades beslut om övergripande riktlinjer för vildsvinsförvaltning i länet, dessa finns på Länsstyrelsens hemsida.

Det beslutades om ändring av de övergripande riktlinjerna för älgförvaltningen där de reviderades avseende tidplan för planer mm och hantering av extra tilldelning.

Erik Forsberg
Styrelseledamot LRF Värmland, forsberg_erik@hotmail.com