Uttalande från LRF-Värmlands regionstämma i Forshaga 170323

I ett berömt brev till mannen som lade grunden för vårt den svenska statsapparaten, Axel Oxenstierna, skriver Gustav II Adolf "Det vore att önska att flere funnes, som med samma beskedenhet, trohet och vett saken hanterade; tvivelsfritt vore det, att riksens tjänst och allas vår välfärd då säkrare stode."

”Aktivisterna tar över i regeringskansliet och på redaktionerna.” ”Myndigheter dignar under bördan av rättshaverister.” ”Hat och fundamentalism växer.” ”Hoten mot förtroendevalda ökar.” Detta är exempel på rubriker från senaste tiden i media. De är tecken på samma tendens som på LRFs regionstämma tar sig uttryck i ett för varje år ökande antal motioner om rättsosäkerhet, övergrepp, illa utfört myndighetsarbete och osann och partisk rapportering.

Tillit har varit den viktigaste grunden för svensk förvaltningstradition, men också för vår inställning till media. Ämbetsmannens oväld. Reporterns objektivitet. Någonting har hänt med det, något fundamentalt allvarligt. När de som söker jobb i förvaltning och på redaktioner gör det för att driva politik och egna intressen, då behövs en rättning mittåt. När medborgare och verksamhetsutövare inte litar på rapporterings och myndighetsutövnings opartiskhet och känner bristande rättssäkerhet och proportionalitet mellan vad som förväntas av en själv och den som utövar kontroll då havererar tilliten, då upplever man sig marginaliserad, hotad och trängd, då drivs man till starka reaktioner, man riskerar att bli fundamentalist eller rättshaverist, eller i vart fall skapas ett system och ett samhälle där många är rädda och mår dåligt. Så kan vi inte ha det.

Gröna näringslivets utövare är kanske de som möter flest exempel på detta. Vi ser det i viltfrågorna, i skogen, i vattenärenden, i miljöfrågorna, kring äganderätt generellt och i djuromsorgen.

100 Värmländska bondeledare vill rikta denna starka uppmaning till höga potentater; Vi behöver återinrätta en kultur i tilltal och tillsyn för att återskapa tillit och tilltro och ny tillförsikt. Det måste börja hos de som har tolkningsföreträde, dvs med självrannsakan hos politiker, i myndigheter och förvaltningar och hos deras ämbetsmän, och i media och bland dess journalister. Det behövs en haveri- och återupprättandekommission för tilliten.

”Allas vår välfärd då säkrare stode."