Styrelsen utökades med en ledamot till åtta. Nyvalda i styrelsen blev Anna Ramnebäck, Östra Ämtervik och Monika Thörner, Säffle. Catarina Nilsson, Säffle, hade avböjt omval.

Tre silvernålar delades ut på LRF Värmlands stämma 23 mars. Sven-Erik Andersson, Vike, Kristinehamn, Birger Johansson, Väse, och Catarina Nilsson, Säffle, var mottagarna. Ronny Yngvesson, Arvika, fick också ta emot sin silvernål från 2016. Silvernålen är LRFs hedersutmärkelse till personer som lokalt eller regionalt lagt ned ett omfattande och oegennyttigt arbete i organisationens tjänst.

Årets lokalavdelning blev Älvdals LRF/Hagfors kommungrupp med motiveringen:

För ett idogt folkrörelsearbete till gagn för medlemmarna och bygden, inte minst genom sitt innovativa arbete för att ta vara på de möjligheter kommunens nya invånare för med sig. Älvdals lokalavdelning, till lika Hagfors kommungrupp, har genom ihärdighet och kreativa lösningar engagerat sina medlemmar till nya kontakter i mötesrum och ute på gårdarna. Med framtidstro och en demokratisk grundsyn har en verksamhet skapats, som nu sprider sig landet runt.

Karl-Ivar Kumm, Karlstad och Stefan Hellstrand, Kil, tilldelades Ingrid och Gustav Linders minnesfond (tema ekonomi).

Stefan Hellstrand och Karl-Ivar Kumm har båda på var sitt håll genom mångårigt engagemang och forskning kring det gräsbaserade lantbrukets nyttoproduktion starkt bidragit med kunskaper för utveckling av hållbara system för kött och mjölkproduktion med värmländska bönders verklighet för ögonen. Men också i debatten bidragit till ökad förståelse för hur detta bidrar till ett lönsammare lantbruk och en hållbar utveckling inte minst i våra bygder och på våra gårdar och hur det också är viktigt ur ett globalt perspektiv att vi producerar mat här.

Fem motioner gick vidare till riksförbundsstämman, dessa berör:

  • Sverige behöver en författningsdomstol
  • Modernisera kontakterna med Jordbruksverket
  • Kostnadsersättning åt den som vinner mot myndigheter
  • Svenska mervärden åt de som skapar dem
  • Lantmäteriets handläggningstider och kostnader

Ett stämmouttalande med rubriken "100 bondeledare kräver tillitskommission" antogs.

Insamlingen under stämmolunchen till We Effect gav 8 170 kr (+ 50 kr ogiltig sedel) i kontanter och 3 920 kr över Swish. Totalt gav insamlingen vid årets stämma 12 090 kr.