Pressmeddelande 170526

De fyra ombuden från Värmland åker till LRFs riksförbundsstämma i Stockholm 30-31 maj med fem motioner som handlar om regelkrångel och böndernas relation till myndigheter.

LRF Värmland vill att LRF riksförbundsstyrelsen blir tuffare mot myndigheter som inte är neutrala. Myndigheters förhållningssätt har blivit ett problem för jord- och skogsbruket och företagandet på landsbygden, hävdar Patrik Ohlsson, ordförande i LRF Värmland.

– Vi ser en glidning i ämbetsmannens oväld, en glidning i förhållningssättet till medborgare och verksamhetsutövare. Neutraliteten inte är som den borde vara.  Många tjänstemän arbetar i eget intresse, säger Patrik Ohlsson.

Patrik Ohlsson kommer att ta debatten med riksförbundsstyrelsen om tjänstemännens oväld.
– Vi behöver nog förflytta riksförbundet ytterligare i den här riktningen. Vi tycker att dom har varit lite mjäkiga i sina svar, säger han.

– Det är mina medlemmars uppdrag till mig.

En motion från Älvdals LRF-avdelning vill att företagare som får rätt mot offentliga myndigheter skall ha rätt till kostnadsersättning. Idag händer det att myndigheter avslår ansökningar för att ”testa hur reglerna skall tolkas”. Detta är orimligt menar LRF Värmland.

– Myndigheterna har inte alltid rätt. De ger sig ibland i tolkningarna iväg långt utanför lagstiftarens ambition, säger Robert Larsson, regionchef i LRF Värmland. – De förstår inte att många gårdar det senaste decenniet har utvecklats till företag med egna varumärken som hotas av osäker myndighetsutövning, fortsätter han.

LRF Värmland vill också korta lantmäteriets handläggningstider. Idag hämmas utvecklingen på landsbygden av myndighetens höga kostnader och långa handläggningstider.

En motion från Övre Älvdals lokalavdelning vill att rationaliseringen av jord- och skogsbruket inte skall försvåras av lantmäteriets problem. Det kan ta sju till åtta månader innan lantmäteriet utsett handläggare. Enkla fastighetsregleringar kan ta flera år.

Det är inte rimligt att förrättningskostnaden blir dyrare än marken, om man köper en hektar åker från sin granne i rationaliseringssyfte, skriver LRF Värmland. Lantmäteriet fördröjer och fördyrar. Långa handläggningstider och höga kostnader hämmar utvecklingen på landsbygden. Konsekvensen kan bli att fastigheter blir osäljbara.

För att förbättra kommunikationen med jordbruksverket, och förenkla för bönderna, vill LRF Värmland att det införs en gårds-app som gör det möjligt att sköta journalföring och rapportering på ett ställe. Appen skall länkas samman med CDB och SAM, föreslår Ullerud-Ransäters LRF-avdelning.

LRF Värmland vill också att riksförbundet arbetar för att en större andel av intäkterna från mjölkproduktionen skall tillfalla producenterna, bönderna. Mjölkproduktionen är viktig för det svenska jordbruket. Idag når inte mervärdet för svensk mjölkråvara fram till den svenska mjölkproducenten, menar LRF Värmland.

En av LRFs viktigaste uppgifter måste vara att värna de svenska livsmedelsproducenterna, skriver LRF Värmland. Vi behöver inte skämmas för att ta ut ett högre pris för svensk mjölk, den är helt enkelt en bättre produkt med bättre djuromsorg och lägre antibiotikaanvändning och betesdrift. Östra Ämterviks LRF-avdelning vill också att LRF arbetar för att det införs en författningsdomstol i Sverige. Tanken är att grundläggande fri- och rättigheter skall få ett ”robust” skydd mot politikers och tjänstemäns beslut. Det behövs för en tydligare maktdelning i samhället.

Fler kommentarer ges gärna av Patrik Ohlsson, ordförande LRF Värmland, 070-572 88 43.