Markägaren Henric Skane får nu fullfölja sin avverkning och ser ingen dramatik i de hänsyn som han nu tar på sig.

- Det som Länsstyrelsen nu säger att jag ska spara, det hade vi ju inte tänkt avverka från början. Så man kan undra vad de har vunnit på allt det här.

Det var fyra månader sedan domen föll i mark och miljööverdomstolen och där sades att det inte är rimligt att en markägare ska få bära bördan för arter som skyddas enligt svenska fridlysningsregler. Alla tolkade detta som att tidigare fastställda intrångsnivåer skulle följas vilket omsatt till denna avverkning innebar att han maximalt kan få avstå från 10% av virkesvärdet.

Om det krävdes större hänsyn skulle dispens beviljas, alternativ så ska marken lösas in. Däremot framgår av beslutet att varken länsstyrelse, naturvårdsverk eller skogsstyrelse har velat ge området formellt skydd eftersom det inte har tillräckligt höga skyddsvärden. Dessutom har Skogsstyrelsen bedömt att området INTE är lämpligt för hyggesfritt skogsbruk.

Nu ska beslutet vinna laga kraft och därefter har Henric Skane fem år på sig att genomföra avverkningen.

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se