”LRF Värmland bedömer inte att Länsstyrelsen Värmland har rätt grund för bevarandeplanerna. Det är uppenbart då de flesta av områdena som förslagen avser inte har inventerats på minst 9 år. Det finns även ett förslag till utökning av Natura 2000-områden (ex Örvattnet SE0610137) utan att området har inventerats.”

Natura 2000 är ett initiativ från EU där viktiga naturmiljöer och arter ska skyddas. Men grunden för detta är att detta ska ske i samarbete med markägarna och att de ska ”bygga på vetenskaplig grund”. Man ska således tala om vad som ska skyddas och vilken status områdena har. Dialogen med markägarna har i detta fall skett genom att brev skickats ut och inventeringarna är i flera fall väldigt gamla. LRF Värmland anser därför att bevarandeplanerna inte uppfyller kraven i EUs art- och habitatdirektiv.

LRF Värmlands yttrande >>

En lista över Värmlands Natura 2000-områden finns här >>

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se