Vi för en löpande dialog kring frågor som berör våra medlemmar så att båda parter håller sig uppdaterade. Denna träff handlade bland annat om rovdjursjakt, stödkontroller och reservatsbildning och här kan du läsa ett kortare referat utifrån diskussionerna.

Stöd och kontroller

Länsstyrelsen gör en del kontroller före 15 juni som bekant är sista datum för att ändra i sin SAM-ansökan. Har man haft kontroll innan 15 juni kan man dock inte göra ändringar och detta ville vi resonera kring. LST menade att man numera gör fler såna kontroller eftersom förgröningsstödet måste kontrolleras innan 1 juli och annars hinner man helt enkelt inte. Man menar samtidigt att konsekvenserna är relativt begränsade för de som får dessa kontroller.

Vi pratade också om att LSTs protokoll lämnar en del i övrigt att önska eftersom de inte alltid är förståeliga utan kan oroa lantbrukaren mer än nödvändigt. Protokollen är nationella och går inte att ändra just för Värmlands del, men man brukar skicka med ett följebrev som lovades bli lite mer pedagogiskt och innehållsrikt så att protokollen lättare kan förstås av brukaren.

Rovdjursjakt

Björnjakt har pågått i Värmland och man hade licens på två björnar av vilken nummer två sköts samma morgon som mötet hölls. Björnjakten är alltså avlyst.

Licensjakt på varg planeras för fullt, vilka revir som väljs ut beror på en rad parametrar såsom genetik, vargtäthet, älgtäthet och tidigare angrepp i trakten. Beslut om vart det ska jagas kommer troligen i nästa vecka men kan komma att ändras utifrån kommande inventering. Formen för jakten blir densamma som förra året.

Rovdjursavvisande stängsel

Pengarna för RAS är slut i Värmland för den här programperioden och så även i resten av Mellansverige (dvs där det finns varg). Det har betalats ut lite drygt 4 miljoner i Värmland vilket motsvarar 85 km stängsel. Man tror och hoppas från Länsstyrelsens sida att det tillkommer mer pengar men det är fortfarande ganska osäkert.

Livsmedelsstrategin

Man har ännu inte fått i uppdrag av regeringen att jobba regionalt med strategin men i Värmland har man tagit ett eget beslut om att göra en handlingsplan. En konsult har upphandlats som jobbar med detta just nu och arbetet beräknas vara klart i november/december.

Från LRFs sida poängterade vi att det är mycket som Länsstyrelsen kan göra utan att behöva ha ”tillåtelse” från nationell nivå – t ex gynnas utvecklingen av våra medlemmars företag om handläggningstider kortas och om tjänstemännen håller en tidig dialog med verksamhetsutövarna. Känslan av att myndigheten agerar tillväxtbefrämjande och inte hämmande är viktig!

Reservatsbildning och skötselplaner

LRFs inspel i frågan om nya reservat är främst att det är viktigt med dialog och att inte Länsstyrelsen alltid låser sig vid sin ursprungsidé. Ofta vet markägaren mycket mer om naturvärden osv än de flesta andra och det är viktigt att den kunskapen används i beslutet. Man satsar primärt på att slutföra redan påbörjade reservatsbildningar, de nya som är aktuella är framförallt för friluftsliv och för det mesta tätortsnära kommunägda skogar.

Skötselplaner jobbas det med och under året är t ex Hammarö sydspets och Hovfjället uppdaterade.

Artskyddsförordningen

Utifrån det s k Bombmurklemålet jobbar myndigheterna nu med att ta fram nya vägledningar och praxisbildning pågår.

Vattenverksamhetsutredningen

En remiss är ute just nu och LRF ville höra lite om hur Länsstyrelsen avser att besvara denna. Här hade vi en ganska lång diskussion och det är tydligt att vi inte har samma uppfattning om vad som bör gälla och vilka risker som finns för berörda markägare. LRF tycker att man borde lugna sig med att utöva tillsyn på vattenverksamheterna men Länsstyrelsen menar att lagen kräver att man gör detta. Att man t ex i Västra Götaland beslutat sig för att avvakta utredningen är inget som påverkar Länsstyrelsen i Värmlands syn på saken.

Har du frågor kring mötet med Länsstyrelsen är du välkommen att kontakta Jenny Nilsson på telefon 054-
54 52 62, jenny.nilsson@lrf.se eller Patrik Ohlsson på 070-
572 88 43, 055414900@telia.com.

Jenny Nilsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige