Ur Länsstyrelsens Värmlands beslut 180615:

Undantag för kompensationsstödsområden och skyddszoner enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2017:34

Länsstyrelsen i Värmlands län beslutar enligt 2 kap. 3 § SJVFS 2017:34 att inte göra avdrag för skyddszoner som skördas före den 30 juni. Länsstyrelsen beslutar även att inte betrakta träda skördad före 1 augusti inom kompensationsområde som annan gröda och inte räkna denna som grovfodergröda.

Beslutet gäller för lantbrukare vars SAM-ansökan handläggs vid Länsstyrelsen i Värmlands län. De tillåts härigenom skörda sina trädor och skyddszoner utan att ändra grödkod i sin SAM-ansökan och utan att det påverkar deras stöd. Beslutet gäller för stödår 2018.

Motivering

På grund av den långvariga torkan i aktuella områden behöver många lantbrukare skörda sina trädor och skyddszoner i förtid för att undvika brist på foder. Möjligheten att skörda i förtid har stor betydelse för lantbrukarnas ekonomi, djurens välbefinnande och vår livsmedelsförsörjning.

Det föreligger därför särskilda skäl enligt 2 kap. 3 § SJVFS 2017:34 för att medge undantag från bestämmelserna i 2 kap. SJVFS 2017:34.

Länsstyrelsens beslut >>