Pressmeddelande - Uppmaning från LRF:

- Grundnivån på 100 meter är fullt tillräckligt för de behov som strandskyddet ska bevara. Vi vill därför att Länsstyrelsen under en tre år lång försöksperiod inte utvidgar skyddet i berörda kommunerna för att se vilka effekterna blir, säger Lars-Johan Lander, regionstyrelseledamot för LRF Värmland.

Strandskyddet är en het fråga, men ännu hetare var den 2014 när Länsstyrelsen fattade beslut om att utvidga strandskyddet till maximala 300 meter runt vissa sjöar och vattendrag i länet. Något som mötte på stor kritik och ledde till en lång rad överklaganden. Hundratals ärenden i hela landet har nu prövats av högre instanser, vilka är regeringen och Högsta förvaltningsdomstolen.

I vissa fall så har besluten upphävts för att myndigheten inte kommunicerat på rätt sätt. Ren formalia alltså, men det innebär ändå att förfarandet måste börja om med ny handläggning hos Länsstyrelsen. Remisser, synpunkter och sannolikt fler överklaganden. För de aktuella värmlandskommunerna föreslår därför LRF att myndigheten avstår från detta under en period. Det sparar administration och gör det möjligt att utveckla närmare vatten. Lämpligheten i projekten kommer ju underställas sedvanlig bygglovsprövning

-  Från LRFs sida var vi kritiska till utvidgningen och den konfliktnivå som finns i de här frågorna är inte bra för landsbygden. Samtidigt urholkar det trovärdigheten för myndighetens arbete, säger Lars-Johan och fortsätter: 

- De strandnära lägena är väldigt viktiga för att få till bostäder och verksamheter på landsbygden och Länsstyrelsen har nu chansen att visa att man är villig att prova något nytt. Vi tror inte det här leder till att strandskyddets syften på något sätt äventyras. Däremot skulle det spara en hel del administrativt arbete och om det visar sig fungera så kan man gå vidare med övriga kommuner.

För ytterligare kommentarer, kontakta Lars-Johan Lander, 070-216 50 42.