Att många medlemmar i LRF Älvdal/Hagfors kommungrupp bär på goda idéer och tankar är styrelsen övertygad om. Det finns dock alltför sällan tillfällen att framföra dessa.

– Men nu vill vi ta vara på medlemmarnas engagemang och idéer, och även föra dem vidare till kommunen. Vi tror att vi kan åstadkomma betydligt mer om vi har ett bättre samarbete med kommunen, säger Olle Göransson, ordförande och initiativtagare till dialogmötet.

En eftermiddag är avsatt, Hagfors Innovation Park är bokad och såväl medlemmar som kommunens politiker och tjänstemän har i dagarna fått inbjudan till mötet den 21 november. Det pågår i två och en halv timma men man behöver inte stanna hela tiden. Någon anmälan behövs inte.

Dialogen förs vid fem olika stationer
Vid fem olika stationer ska medlemmar tillsammans med kommunens folk diskutera angelägna ämnen.

  • Lokal upphandling och lokala producenter.
  • Mat och jordbruk som en del av den pedagogiska verksamheten i skolan.
  • Kommunal beredskapsplanering. Lokal livsmedelsförsörjning som säkerhet i en osäker värld.
  • Lagar, regler och tillsyn. Hur kan vi underlätta jord- och skogsbrukarens vardag?
  • LRF:s roll för medlemmarna och för omvärlden.

Arbetsgrupper ska arbeta vidare med idéerna
På varje station ska det finnas värdar, både från LRF och från kommunen, som för dialogen framåt och som ser till att ta emot och skriva ner idéer.

– Vid varje station hoppas vi kunna bilda smågrupper som tar ämnena vidare och ser till att ”göra verkstad” av dessa. Ambitionen är att minst tre personer ska ingå i varje grupp och att dessa ska träffas vid minst ett senare tillfälle, berättar Olle Göransson.

Tankarna från Den goda maten-mötet är en utgångspunkt i dialogen
Ett liknande dialogmöte hölls i Hagfors i början av året, den 18 januari, då ett 60-tal personer, tjänstemän, skolpersonal, lantbrukare och livsmedelsproducenter, möttes för att under rubriken ”Den goda maten” påbörja en diskussion om hur Hagfors kommun skulle kunna använda de lokala livsmedelsproducenterna mer än vad som sker idag. LRF och kommunen arrangerade mötet tillsammans.

– Vid det nya mötet i november ska vi gå vidare med de goda idéer som kom fram i januari, exempelvis när det gäller kommunal upphandling och maten i den pedagogiska verksamheten i skolan, berättar Olle Göransson.

Dessa båda dialogämnen upprepas vid novembermötet, samtidigt som några rubriker tillkommer, som Kommunal beredskapsplanering och Lagar, regler och tillsyn.

Deltagarna får även möjlighet att tycka till om LRF:s arbete
I ytterligare en station, LRF:s roll för medlemmarna och omvärlden, ges tillfälle att med företrädare för regionstyrelsen diskutera och lämna synpunkter på LRF:s arbete.

– Vi hoppas på att många medlemmar tar chansen att komma till dialogmötet för att framföra sina tankar och idéer så att vi kan få fram många goda och konkreta förslag, säger Olle Göransson.

Mötet ligger i linje med den så kallade Hagforsstrategin som tagits fram vid invånardialoger och som ska utveckla kommunen utifrån fem prioriterade områden med tillhörande åtgärder och 35 mätbara mål. Ett av dem är att göra Hagfors till en god grön kommun.

Charlotte Andersson
Kommunikatör, LRF Västra Sverige

Läs mer om dialogmötet 
Läs sammanfattning från mötet Den goda maten
Läs mer om Hagforsstrategins prioriterade områden