Bakgrunden är det Nationella skogsprogrammet – Uppdraget att ta fram ett regionalt skogsprogram kommer från landshövdingen. Fem fokusområden utifrån strategidokumentet har identifierats som speciellt viktiga för Värmland.

Vitsen med att begränsa sig till ett färre antal områden är även att vid ett eventuellt projekt, verkligen kunna skapa aktiviteter och påverkan som gör skillnad.

 1. Besöksnäring/naturturism
 2. Kompetensförsörjning till skogsnäringen
 3. Industriellt byggande i trä
 4. Skogsvård och Viltförvaltning
 5. Naturvård

Regionalekonomisk nyttoräkning av skogens alla värden är också tänkt att ingå för att visa hur viktiga skogen är och hur många värden som ska samsas.

Ambitionen är att de viktigaste sakerna vaskas fram vid ett första möte som sedan förmedlas och även utökas med fler inspel vid en gemensam workshop för alla grupperingar.

Mål med mötet var inom nr 4 Skogsvård och viltförvaltning:

 • En hållbar skoglig tillväxt med god och säkerställd tillgång till (nationell och regional) biomassa.
  Syfte: Diskutera fram övergripande mål att samlas runt samt 3-4 prioriterade områden att arbeta vidare med.

Min korta rapport kommer här av vilka diskussioner som vi förde

 • Hur planera för en bra produktion som också binder koldioxid?
 • Att kommunikation är en otroligt viktig ingrediens och borde vi föra fram de nyttigheter som skogsbruk skapar på ett bättre sätt.
 • Kan vi öka information om nytta och ekonomi med röjning. Och att olika röjningsmetoder kan bidraga till foder åt viltet och därmed minska betesskador?
 • Klövvilt i rätt nivå - foderbehov och foderprognosstatistik. Hur öka kunskap av vad klövviltet äter och när?
 • Kan samråd för att sprida avverkningar i olika områden med olika träslag minska betesskador?
 • Hur öka värdet av lövträd?
 • Hur öka möjligheter med Småskalig träförädling.

Kikki Ahlstedt Karlsson
Styrelseledamot LRF Värmland, kifab64@gmail.com