Konferensen har föregåtts av grupparbeten under hösten inom fem olika områden. LRF har deltagit i flera av grupperna. Uppdraget kring det regionala programmet kommer från Skogsstyrelsen och är en del av det nationella skogsprogrammet. Skogsstyrelsen säger att "Det nationella skogsprogrammets vision är att skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. De regionala skogsprogrammen ska bidra till att förverkliga visionen".

Som en fortsättning på grupparbetena hölls denna dag i Karlstad där ett större antal deltagare bjöds in, totalt över 150 stycken. Det var företrädare från olika delar av branschen – skogsägare, industrier, mindre träförädlare, turismföretag, ideella föreningar osv. Förmiddagen ägnades åt föredragshållare inom områden som t ex kompetensförsörjning, naturvård och industriellt byggande i trä. Vi fick också en bra dragning om det i Värmland genomförda projektet Skogsriket Värmland, som kan sägas vara en föregångare till skogsprogrammet.

Under eftermiddagen delades vi in i ett antal grupper utifrån olika rubriker – t ex Naturvård eller Skog- och viltförvaltning. I dessa grupper processades ett antal frågeställningar och prioriteringar. Känslan är att det var en god blandning av människor, stämningen var högt i tak och alla fick komma till tals. Det är ju en stor spridning av intressen vid sådana här arrangemang så det är inte alltid att komma framåt i resonemangen!

Mot slutet av dagen fick alla grupper redovisa sina resultat, och dessa ska sedan ligga till grund för det värmländska skogsprogrammet. Vi tyckte alla att vi fick gott gehör för våra inspel och åsikter, och hoppas såklart på att det blir ett framåtsyftande program där våra frågor vägs in på ett klokt sätt. Fortsättning följer med stor sannolikhet!

Jenny Nilsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverge, jenny.nilsson@lrf.se