- Nu är det klarlagt att Länsstyrelsen inte bara kan gå ut och säga att den här dammen är din och nu måste du söka tillstånd, säger markägaren Olof von Kogerer.

LRF har stöttat processen och tycker beslutet är viktigt då det finns hundratals med liknande dammar runt om i Värmland.

Tvisten började sommaren 2017 då Olof von Kogerer fick ett krav från Länsstyrelsen i Värmland att han skulle söka tillstånd för den lilla dammen i Lövåssjön Ölme. Här har det inte funnits verksamhet på mycket lång tid, men trots detta ansåg myndigheten att ansvaret låg på markägaren. Ett stort ansvar såväl ekonomiskt som juridiskt.

Olof hävdade att dammen inte var hans och ansåg dessutom att bevisbördan inte borde ligga på honom – utan på myndigheten.

Han överklagade därför föreläggandet till Mark- och miljödomstolen som gick på hans linje.

LRF stöttade i sista instans

Länsstyrelsen gav sig dock inte utan överklagade till sista instans och i det läget gick LRF in och stöttade processen ekonomiskt genom ombudet Viktor Falkenström på Hamilton Advokatbyrå i Karlstad. Han tycker frågan är principiellt viktig.

- Länsstyrelsen har menat att eftersom dammen finns på min klients mark så är denne även ansvarig för dammen. Detta är ett resonemang som det saknas lagstöd för. Länsstyrelsen har i grunden försökt skapa en praxis som tidigare inte har funnits. Och det kan man ifrågasätta om det verkligen är länsstyrelsens uppgift.

"Herrelösa dammar är en stor fråga"

Han hoppas Länsstyrelsen nu upphör med den här typen av förelägganden.

- Hela frågan om herrelösa dammar, inte minst från flottningsföretag men även andra typer av verksamheter, är en mycket stor fråga som ingen enskild någonsin ska behöva hantera. Det kan bara göras av staten inom ramen för en statlig utredning och ett framtida lagförslag.

Även LRF är nöjt med utfallet.

- Det finns massor med anläggningar i vattendrag med oklart ägarskap och att lägga ansvaret för dessa på närmast belägna markägare är inte rimligt, säger Erik Evestam på LRF Värmland.

Mark- och överdomstolens dom >>

För ytterligare information, kontakta:
Erik Evestam, LRF Värmland 010-184 42 50
Olof von Kogerer, markägare 0590-700 00
Viktor Falkenström, Hamilton advokater 054-21 25 35

LÄS MER: Två andra bondesegrar i högsta instans