Ett antal markägare överklagade till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt, som handlägger elnätkoncessioner i lokal- och regionnäten, och ärendet återförförvisades till Energimarknadsinspektionen.

Sammantaget bedömer domstolen att de observationer av skyddsvärda fågelarter som gjorts tyder på att det krävs ytterligare utredning av förekomsten av rovfåglar i närheten av ledningen för att kunna ta ställning till om den valda lokaliseringen kan godtas. Med hänsyn till instansordningens princip bör denna utredning lämpligen vidtas hos Ei. Med upphävande av det överklagade beslutet ska därför ärendet visas åter till Ei för fortsatt handläggning.

Slutligt beslut i Mark- och miljödomstolen >>

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se