”…det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.” Esaias Tegnér 1820

”…det otydligt beslutade blir det oförutsägbart och svåruppföljt genomförda…” Patrik Ohlsson 2020

Med skolsittning som inför ett prov så lång isär att ingen kan läsa över den andres axel. Det funkade. Debatten var livlig, förslagen många och besluten så tydliga som förslagen medgav.

Men det var just detta, tydligheten. Under åren har vi haft en uppföljning av besluten från våra stämmor i form av ett trafikljussystem. Grönt=levererat. Gult= unter wegs. Rött= inte hanterat.

Denna gång var de flesta av förbundsstyrelsens förslag till beslut formulerade enligt modellen;

  • Att med bifall till motionens intentioner uppdra åt förbundsstyrelsen att fortsätta…

Ett bifall känns ju bra för motionären. Här finns dock anledning att vara ytterligt uppmärksam. Motionens intentioner. Hur har de tolkats? Hur kommer de att tolkas i det fortsatta arbetet? Hur följer man upp att leveransen blir den som motionären tror att stämman beslutat? När o hur vet man att det är grönt ljus?

En av motionerna handlade om strandskyddet, som så många gånger förr. Det är en fråga som kan illustrera problemet. Lagstiftningen är ursprungligen från 1950 och den ändrades senast 2010 med nya instruktioner till kommuner och länsstyrelser att tolka och implementera. I många fall blev resultatet att det blev svårare att få bygga nära vatten. I ett län som Värmland där det är nära till vatten nästan överallt innebar det att det blev svårt att bygga nästan överallt. Detta blev i alla fall eftersom banken säger; ”Om du vill låna pengar, bygg vid sjön”.

Vad var då lagstiftarens intentioner? Har dessa intentioner varit, de förväntat oväldiga, ämbetsmännen i våra myndigheters rättesnöre? Riksdagsmännens ambition då för ett drygt decennium sedan vara att göra det enklare att bygga och skapa förutsättningar för utveckling. De upplevde redan 2014-2015 när länsstyrelserna var färdiga med att fastställa hur reglerna skulle tillämpas på kartan och i terrängen att detta blev ju tokigt, vi måste göra om. Just nu pågår en ny strandskyddsutredning. Låt oss hoppas att dess slutgiltiga vilja uttrycks tydligare än i intentioner med vida tolkningsmöjligheter

Tyvärr är detta bara ett exempel på lagstiftning där medborgare och verksamhetsutövare senare måste ta staten till domstol för att den ska bestämma var på den möjliga skalan av tolkning lagstiftningen ska tillämpas. Att låta domstol fastställa vad lagstiftaren egentligen ville är dåligt lagstiftningsarbete och gör människor till skyldiga krockdockor tills motsatsen är bevisad. Dåligt!

Intentioner och att få eget utrymme att tolka dessa är ett väldigt bra redskap för den som är satt att utföra något. För den som vill få nånting utfört på ett specifikt sätt är det riktigt kass och kan dessutom bli kontraproduktivt, som med strandskyddet.

Hur gick det då med motionerna från Värmland? Jo då de hanterades välvilligt av både förbundsstyrelsen och stämman och intentionerna enligt förbundsstyrelsens tolkning bifölls med uppdrag att de ska fortsätta det arbete som pågår…

Nu följer vårt arbete att följa upp så det blir leverans enligt våra intentioner och inte enligt någon annan tolkning. Till kommande år behöver vi också säkerställa att förslagen till beslut dessutom ger mindre utrymme för tolkning och mindre risk för följdflum.

Patrik Ohlsson
Ordförande LRF Värmland, 055414900@telia.com