Vi hyser en viss farhåga att de större områdena, naturreservaten som förvaltas av Länsstyrelsen kan komma att bli hårt drabbade 2021 om vädret är fortsatt gynnsamt för borrarna. I våra kontakter med Länsstyrelsen har vi fått uppfattningen att de inte är helt förberedda på det. Skogsstyrelsen kommer att ta upp frågan i deras samtal med Länsstyrelsen.

Under 2020 har man inventerat barkborreskador på 30 referensfastigheter. Resultatet visar genomsnitt < 1 m³sk per ha vilket ger > 1,2 milj m³sk totalt. 30 % av avverkningsanmälningarna är dispensansökningar, att jämföra med 5-6 % ett normalår.

I övrigt diskuterades viltskador och älgbetesinventeringen, årskador på tall ligger fortsatt på hög nivå, 17 % (att jmf med målet 5 %), andelen oskadad tall 48 %. För att komma till förändring krävs kraftfulla åtgärder. Viltstammen måste ner och särskilda satsningar på tall och ståndortsanpassning behövs. Skogsstyrelsen uttryckte önskan om ett samarbete kring "Mera tall"-projekt.

Sammanfattning tallstammar - faktaunderlag till älgförvaltnngsplaner och älgskötselplaner >>

Per Carlsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, per.carlsson@lrf.se