- Vi hade höga förväntningar på utredningen. Skogsägare har över tid upplevt en allt större rättsosäkerhet, gränserna för äganderätten har testats av myndigheterna som systematiskt tvingat många skogsägare till domstol för att få sin fråga prövad, säger Lars-Johan Lander, skogsansvarig i LRF Värmlands regionstyrelse.

För att göra investeringar i skogsvård och naturvård förutsätts att skogsägaren känner sig trygg i rätten att bruka skogen och att även framtida generationer kan få nytta av investeringarna. Äganderätten är därför central för att framtida skogar ska ha de värden alla önskar. Att som skogsägare utveckla naturvärden får inte innebära en risk att förlora rådigheten över sin mark. 

Istället för att lösa äganderättsproblemen har utredningen fokuserat på naturvårdsinsatser för att leva upp till internationella åtaganden om biologisk mångfald. Trots att nya insatser inte är nödvändiga för att nå målen. 

Nu blir det upp till politikerna fånga upp de delar av utredningen som kan leda till att de ursprungliga intentionerna i januariavtalet uppfylls.

En del av utredningen som ändå inger vissa förhoppningar är förslaget om att skydd av natur i grunden ska bygga på frivillighet. Likaså att utredningen slår fast att nyckelbiotopsinventeringen i sin nuvarande form ska upphöra eftersom den bedöms strida mot förvaltningslagen. 

Skogsutredningen initierades som en del av januariavtalet (punkt 26).

Ur utredningsdirektivet kan man läsa att; ”Syftet med utredningen är att värna och stärka den privata äganderätten till skogen genom att stärka rättssäkerheten för markägare och företag, och säkerställa att markägare får ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten i den utsträckning de har rätt till.”

Kontaktperson

Lars-Johan Lander
Skogsansvarig LRF Värmlands regionstyrelse, 
070-216 50 42 eller landerslantbruk@gmail.com