I Säffle på Södra Näset finns Norra Averstads Gård där vi tillsammans med LRFs lokalavdelning träffar kommunalrådet Dag Rogne och riksdagspolitiker Daniel Bäckström. På agendan står att vi ska prata om vattendirektivet, hur förslaget från vattenmyndigheterna skulle påverka jordbruksföretagen kring Avestadån och hur de redan idag jobbar med hållbara lösningar!

Skulle de föreslagna åtgärderna genomföras inom avrinningsområdet för Averstadån är det till en schablonberäknad kostnad på 642 000 kr för varje lantbruksföretag i området, och då har man bara räknat med de åtgärder som handlar om näringsämnen. Den stora åtgärden är dock inte medräknad i denna summa, den åtgärd som kan omöjliggöra fortsatt drift är kopplat till markavvattningen.

Enligt vattendirektivet ska vattendrag återställas till ”före mänsklig påverkan” vilket leder till att jordbruksmarken ger betydligt sämre avkastning än den har i dagsläget och på vissa håll blir helt omöjlig att odla. För bara 50 år sedan, då stod mycket av marken för fäfot berättar Håkan Thörner, men idag brukas nästan varje möjlig yta på Södra Näset i Säffle. Samlar man allt livsmedlen inom området kan det nog försörja en mindre stad, med både mat och dryck!

Säffle kommun värnar om sina jordbruksföretag, och när man fick det här ärendet på sitt bord var det ingen tvekan om att kommunen skulle begära överprövning. Dag Rogne berättar att politiken var helt enig, detta förslag är inte på det sättet man vill arbeta i Säffle kommun, varken i staden eller på landsbygden. I Värmland var det hela 13 av 16 kommuner som begärde överprövning så han är i gott sällskap bland flera av sina värmländska grannkommuner.

Daniel Bäckström berättar om att frågan är aktuell inom riksdagspolitiken, man har i förra cykeln varit tydliga i sin uppdragsbeställning till vattenmyndigheterna. Fler samhällsintressen måste beaktas i detta ärende och Sverige ska nyttja alla undantagsmöjligheter som finns, något som vattenmyndigheterna inte tagit hänsyn till.

I och med den begärda överprövningen kommer det föreslagna åtgärdsprogrammet nu bearbetas och inom riksdagspolitiken och vid besöket hos syskonen Thörner är alla eniga om att vi måste hjälpas åt att hålla frågan i liv. Vi behöver hjälpas åt att visa det vi redan gör, visa vårt hållbarhetsarbete som är en naturlig del i våra jordbruksföretag där vi via tillexempel Greppa Näringen hela tiden jobbar med lokala individuella lösningar. Ett sunt bondförnuft som, i praktiken, resulterar i att vårt vatten hela tiden blir bättre och bättre!

Kajsa Edbom
Verksamhetsutvecklare LRF Värmland, kajsa.edbom@lrf.se