Varför är svenskt skogsbruk hållbart?
(Gunnar Lindén, LRF Skogsägarna)

Hållbar utveckling en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Hållbart skogsbruk eller skogsbrukets bidrag till ett hållbart samhälle. Skogens klimatbidrag är 40 miljoner ton CO2 årligen som motsvarar 75 % av Sveriges utsläpp.

Utveckling för 58 skogsfåglar 1998-2015; 6 arter minskade, 33 arter ökade och 19 arter fortsatt stabila.

Skogens miljöer; Lövträdsdominerad skog - liten ökning, Gammal skog - lika stor som för 100 år sedan, Grova lövträd - mångfördubbling under 1900 talet och Död ved - mer nu än för 100 år sedan.

Detta är ett litet axplock av vad Gunnar pratade om.

Övrigt från kvällen

Lars Johan Lander och Daniel Andersson från regionstyrelsen diskuterade ”Grön Infrastruktur” med oss.

Informerades också om ”Vattendirektivet” att 13 av 16 kommuner preliminärt går för överprövning. Några kommungrupper hade lämnat in egna remissvar.

Vårat upprop för ökat underhållsbidrag till det värmländska vägnätet gjorde så att Pål Jonsson och Marlene Lund Kopparklint båda M politiker ställde två interpellationsfrågor till infrastruktur ministern.

Där ser vi vad påverkansarbetet gör för nytta. Utan kommungruppernas arbete tillsammans med vår personal hade båda dessa frågor inte fått så stor uppmärksamhet. Men vi behöver fortsatt trycka på i dessa frågor

Torbjörn Olsson
Styrelseledamot LRF Värmland, torbjorn.olsson@lrf.se