Även om Region Värmland inte är utpekad remissinstans så är det ändå en fråga som engagerar regionen och Region Värmland har därför skrivit ett skarpt yttrande.  

- I förra cykeln var vi organiserade genom Kommunalförbundet i Värmland och vi genomförde då ett omfattande arbete tillsammans med kommunerna kring vattendirektivet. Vi har nu tagit med oss den kunskapen in i vår nya organisation och vi har ett starkt samarbete med kommunerna även nu, säger Lars Christensen som är biträdande regiondirektör.

Det kommunerna främst reagerat på och blivit irriterade över i förslaget är dels resursfrågan.

- Det kommer bli svårt för de mindre kommunerna att genomföra de åtgärder som föreslås. I Värmland finns det mycket vatten med tre älvsystem och tiotusen vattenförekomster, här ser kommunerna en enorm utmaning i att uppnå det som vattenmyndigheten föreslår, säger Lars.

Kommunerna vänder sig också mot finansieringsprincipen, där staten inte får övervältra kostnader utan att dessa kompenseras, i förslaget är det väldigt otydligt hur åtgärderna ska finansernas.

- Vi inom Region Värmland är också oroliga för den regionala utvecklingen, vad händer upp eller nerströms om åtgärder som exempelvis de utrivningar av dammar som föreslagits skulle bli verklighet, säger Lars.

Regionen ser många goda skäl till att kommunerna begär överprövning bland annat är underlagsmaterialet allt för komplext och omfattande och ställer orimliga krav på Värmlands mindre kommuner. Det saknas insikt om Vänerns specifika förutsättningar och behov. Det krävs att länsstyrelsen i Värmlands län får och tar ett större systemiskt grepp om vattenfrågan och fokuserar på mellankommunal samordning de föreslagna åtgärderna kräver omfattande insatser som i många fall delvis eller helt står ofinansierade vilket inte är förenligt med den statliga finansieringsprincipen.

- Vattenmyndigheterna är också skyldiga att meddela undantag och förklara vattenförekomster som kraftigt modifierade när utredning är genomförd och förutsättningarna är uppfyllda, vilket man inte gjort, säger Lars.

Han poängterar att det cykliska arbetet med vattenfrågorna är bra och att Region Värmland har en bra dialog med länsstyrelsen.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se