Kommungruppen har yttrat sig och konstaterar att det är en väldigt hög ambitionsnivå, en lång rad målsättningar och ganska stora önskemål om hur markägarna i kommunen ska bedriva sin verksamhet.

 

Planen var senast utställd 2019 och även då yttrade sig LRF, relativt kritiskt. Men även andra krafter reagerade, bland annat på kommunens målsättningar att medverka till att dammar och vandringshinder revs ut för att skapa konnektivitet i vattendragen. 

 

I den nya versionen har inga stora ändringar gjorts i de punkter som ligger nära LRF. Det är fortfarande ett alltför negativt synsätt på skogsbruket och det anses fortfarande att jordbruket delvis är alltför intensivt. Att dammar hotar den biologiska mångfalden är också ett begrepp som återkommer. 

 

Det är heller inte tydliggjort hur friluftsliv och naturturism ska kunna utvecklas i samarbete med markägarna. 

 

Därför står frågetecknen kvar om vad Hagfors vill med sin landsbygd.  

 

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se