LRFs kommungrupp i Karlstad har skrivit ett yttrande på den remiss om ny ÖP som är på gång i Karlstad. Yttrandet kan sammanfattas i fyra punkter som kommungruppen anser vara viktiga för lantbruket och landsbygdens framtid:

  - värna framkomligheten för våra arbetsfordon
  - värna åkermarken, den är en ändlig resurs
  - utveckla hela kommunen, inte bara staden Karlstad 
  - se till att Vänersjöfarten fungerar även framgent

I oktober kommer kommungruppen att träffa de ansvariga för Översiktsplanen för att mer ingående föra fram våra synpunkter och diskutera framtiden Karlstad.

Översitsplan Karlstad 2050
https://karlstad.se/karlstadvaxer/projekt/oversiktsplan-2050/


Henrik Nisser

ordförande Karlstad kommungrupp