Den sista torsdagen varje månad håller Torbjörn Olsson i regionstyrelsen i möten med våra kommungrupper på olika teman. Denna gång medverkade beredskapsdirektören på länsstyrelsen Leif Gustavsson för att berätta om och diskutera arbetet med översvämningsrisker med mera.

Leif berättade om Länsstyrelsens roll såväl före, under som efter översvämningar. Vilka är de stora riskerna i specifika avrinningsområden? Vad är särskilt skyddsvärt? Hur kan man förebygga skador? Hur kan man samverka mellan olika aktörer? De leder också älvgrupper i särskilt utsatta vattendrag och deltar tex i Byälvsprojektet. Omvärldsbevakning sker också ständigt tillsammans med bland annat SMHI och kraftbolagen för att ha koll på den aktuella statusen och eventuellt stundande förändringar o risker.

Under en pågående kris har länsstyrelsen ofta en stabsfunktion, samlar specialister och mäklar resurser mellan olika aktörer. Vid en situation som den i Arvika 2001 kan de även tillfälligt upphäva gällande vattendom för att tillåta extraordinära åtgärder.

Efter varje kris är det också länsstyrelsens roll att samla och förmedla de erfarenheter som gjorts.

Byälven/Glafsfjorden är ett av de besvärligare vattendragen i Värmland då det har väldigt låg lutning och med mycket låglänt mark intill vattnet samt ett stort upptagningsområde. Under åren har många utredningar gjorts om åtgärder som skulle kunna minska de ofta återkommande översvämningssituationerna. Mycket lite har dock gjorts. Lantbrukarna i ex Gillbergadalen konstaterar att varje centimeter som åtgärder förbättrar är värda att göra då stora värden riskeras vid ex genombrott av en invallning. Så sent som den gångna vintern var en sådan situation bara enstaka centimeter bort.

Det är inte bara översvämningar som innebär risker längs våra vatten utan också bland annat skred och ras. Längs Klarälven sker detta ofta. På många håll ligger riksväg 62 helt nära älven och det sker ibland ras som påverkar trafiken med akut fara som följd. Ett problem för att kunna åtgärda sånt är att detta på sina ställen ligger inom Natura 2000 område. Länsstyrelsen har att göra avvägningar gentemot, inte sällan, motstående intressen och det är inte alltid som översvämningsrisker eller annan egendomsskada drar längsta strået.

Många bra medskick gjordes också från mötet om värdet av de gamla arkiven där allt från vattendomar till stadgar för markavvattningsföretag och täckdikningsplaner finns. Allt är inte digitaliserat och mycket som är av värde för fungerande vattenförvaltning finns i dessa arkiv.

Vill ni ta del av material kontakta Petra Wirtberg på petra.wirtberg@lrf.se

Patrik Ohlsson
Ordförande LRF Värmland