Kvällen inleddes med en historisk återblick i hur det värmländska skogsbruket utvecklats, signerad Bengt Algotsson. Han har många decenniers erfarenhet av det skogliga företagandet och han tog med oss på en berättelse från 1500-talet och fram till nu. Han spekulerade också i framtiden och varnade då bland annat för konsekvenserna av en storskalig övergång till hyggesfritt skogsbruk.

 -  Vi har gjort det där förr i tiden. Och när man högg bort de grövsta och starkaste träden så blir den en utarmning av skogen när de svagare blir stående kvar. Det blev en trasig skog. Och tillsammans med det omfattande skogsbetet höll skogen på att försvinna.

Detta var för över 120 år sedan, men därefter följde en utveckling åt motsatt håll, först i syfte att säkra återväxten och därefter för att säkra den biologiska mångfalden i enlighet med dagens lagstiftning.

 - 1930 hade vi i genomsnitt 80 m2 virke per hektar. 2015 var den fördubblad till 160 m2/ha. Samtidigt har vi ökat förbrukningen dramatiskt. Skogen har varit grunden i hela välfärdens utveckling, menade han.

Bengt har tillsammans med Roger Larsson, Rune Gårdh, Bo-Göte Jordansson, och Olle Eriksson författat skriften ”Skogshistorisk tillbakablick i Värmland” som gavs ut på uppdrag av Mellanskog. Han tillade att han gärna kommer ut i lokalavdelningarna och pratar mer om skogsbruket förr – och nu.

Bioekonomin idag och i framtiden

Dag Hallén på Region Värmland berättade om hur regionen jobbar med skogen idag där begreppet Skoglig bioekonomi har en stor del i de projekt som finansieras av bland annat EU. Nu är det snart en ny programperiod på gång och därför har det tagits fram förslag till vilka områden som ska prioriteras i stödsystemet under samlingsnamnet ”Smart specialisering”. Här kommer fortsatt bioekonomin att finnas med.

 - Vi i Värmland är ledande i landet inom bioekonomin och det gör att många andra vill ta rygg på oss.

En nykomling i det här systemet är utveckling av livsmedelskedjan där syftet är att ge mer utvecklingskraft åt hela värdekedjan, från jord till bord.

Skogen och politiken

Den tredje gästen var Cecilia Reije från LRF Skogsägarna som gick igenom de senaste politiska turerna i skogen. Det är många frågor som hanteras samtidigt, både i Sverige och på EU-nivå. Bland annat den proposition som grundas i den stora skogsutredning som blev klar tidigare i år. Här finns flera viktiga förslag kopplat till äganderätten.

 - Vi har kämpat länge för att få in frivillighet i det formella skyddet av skog och nu finns det med. Det finns också förslag om ett mer flexibelt biotopskydd som kan fungera under kortare perioder.

Kring nyckelbiotoperna blev det dock bara en halv framgång. Några nya registreringar ska visserligen inte göras, däremot blir de gamla kvar. Hon berättade också om den undersökning som LRF Skogsägarna gjort om synen på frivilligt skydd bland medlemmarna.

 - Vi ser tydligt att viljan att utveckla värdefull natur minskar med dagens system som bygger på tvång., menar Cecilia Reije.

Erik Evestam
Verksamhetsutvecklare


Dag Hallén och Bengt Algotsson medverkade på LRF Värmlands förtroendemannaträff. Foto: Erik Evestam.