Det är 20 år sedan Vänern svämmade över och nu skissas en ny naturanpassad tappningsstrategi. Men för att klara av de vattenmängder som var vintern 2000/2001 krävs dock helt andra lösningar. Den lösning som klimat och sårbarhetsutredningen förordade 2006 lyser fortfarande med sin frånvaro, det måste vara möjligt att öka tappningen av Vänern vid långvariga och intensiva regnperioder för att undvika den katastrofala situationen som uppstod 2000/2001.

Anledningen till att man jobbar för en naturanpassad tappningsstrategi är att Vänern håller på att växa igen. Vänern har väldigt låga halter av näringsämnen och den igenväxning som man pratar om för Vänerns del är framför allt träd och buskar. Dessa kan etablera sig i strandkanter eftersom sjön i dagsläget inte tillåts att varieras i nivå och på så vis hjälpa till att hålla strandlinjerna öppna.

Att som nu hålla Vänern på en låg och konstant nivå är en åtgärd som vidtogs efter översvämningen men då denna strategi har visat sig medföra stora bekymmer med igenväxningar försöker man nu hitta en mer hållbar lösning. Därav arbetas det med denna så kallade naturanpassade tappningsstrategin. I detta arbete är det många aktörer inblandade, allt från kommunerna runt Vänern och Göta älv till SGU, SMHI och Vattenfall. Just nu väntar arbetet på att Vattenfall och SMHI ska förse projektet med data och analysera resultatet och under början av året kommer det börja framställas ett förslag. Förhoppningsvis kan vi även i början av året få en utredning av den förväntade påverkan på både jordbruksmark och bete.

När det sedan någon gång under år 2022 finns ett färdigt material att ta ställning till kommer detta ut på remiss och givetvis kommer vi på LRF Västra Sverige vara delaktiga!

Mer om Vänerrådet som arbetar med tappningsstrategi finns att läsa under länken, här framgår även alla aktörer som är med i arbetet med att ta fram en säker och naturanpassad tappningsstrategi för Vänern. 


Kajsa Edbom
Verksamhetutvecklare vattenfrågor