Omkring tre fjärdedelar av Hallands, Västra Götalands och Värmlands skogar ägs av 74 000 familjeskogsbrukare, alla med olika arbetssätt. De bidrar positivt till att skapa mångfald i skogarna och ett aktivt skogsbruk.

En av LRFs tolv viktigaste valfrågor i valet 2022 handlar om att Frivilligt skydd av skog ger ökad biologisk mångfald: För att ta tillvara skogsägarens drivkrafter bör arbetet med skydd av natur utgå från frivilliga överenskommelser mellan stat och markägare. Därför ska ett nytt system för naturskydd där formellt skydd av skog sker med markägarens medgivande genomföras i praktiken.

Eftersom nästan all svensk skog någon gång har brukats beror dagens naturvärden till stor del på de val som skogsägare gjort genom generationer. Det kan handla om vilken skogsbruksmetod man valt, vilka träd man har planterat, valet att vänta med avverkning eller valet att inte göra något alls. Valen har givetvis påverkats av skogspolitiken och andra styrmedel, men framför allt av skogsägarens egna drivkrafter. För att värna och utveckla den biologiska mångfalden måste vi därför hitta ett system som har stöd bland Sveriges skogsägare och samtidigt tar tillvara på och utvecklar deras drivkrafter att utveckla den biologiska mångfalden.

I en undersökning vi gjort bland LRFs skogsägande medlemmar har vi tittat på skogsägares vilja att låta naturvärden utvecklas påverkas av naturvårdspolitiken. Undersökningen visar tydligt att risken att förlora rådigheten över sin mark till följd av höga naturvärden minskar incitamenten att låta nya naturvärden utvecklas. Undersökningen visar även att viljan att bevara och utveckla naturvärden skulle påverkas tydligt positivt om formellt skydd av natur byggde på frivillighet. En majoritet av skogsägarna skulle också ställa sig positiva till att ta initiativ till att skydda höga naturvärden på sin mark i ett sådant system. LRF ser därför att ett system för formellt skydd som helt bygger på frivillighet skulle vara bättre för den biologiska mångfalden sett till hela skogslandskapet och i ett längre perspektiv. Det nya systemet bör ta inspiration av våra grannländer Norge och Finland där det finns goda exempel på hur formellt skydd kan genomföras på frivillig väg.

Läs mer på https://www.lrf.se/politikochpaverkan/val-2022/

Robert Larsson
Regionchef