Rätten att bestämma över sin mark är ett ofta återkommande ämne på LRFs stämmor, en fundamental sak för att kunna bruka jord eller skog.
– I Sverige har äganderätten balanserats upp av myndigheters olika krav på hur skogen ska skötas. Det har funnits en frihet under ansvar. Men nu ser vi hur markägarens möjligheter att bestämma allt mer naggas i kanterna. Det skapar en stor oro för att det på sikt blir omöjligt att bedriva jord- och skogsbruk, säger Mats Granath, LRF Västerbottens regionchef.

Mats Granath.

LRF är idag en av få remissinstanser för markägarsidan vad gäller skog och miljö, och Mats Granath betonade vikten av många medlemmar för att kunna driva äganderättsliga frågor.

- Det är viktigt bl a rent opinionsmässigt, då våra folkvalda kan ha lätt för att svänga i frågor efter rådande opinion. I dag har vi miljöorganisationer som beskriver tillståndet i skogen som katastrofalt, när vi i själva verket aldrig  tidigare haft så mycket skog och död ved i Sverige som i dag, menar Mats
Granath.

LRF satsar på äganderätt

Vid mötet på Hembygdsgården i Kåge berättade LRF om sin satsning på det äganderättsliga området. Nu finns tio äganderättsexperter inom organisationen, varav en i norra Sverige, just nu Magnus Norberg, som vikarierar för Ida Nyberg (föräldraledig).  Han informerade om en rad olika områden som berör äganderätten, tex naturreservat, biotoper, skoterkörning, allemansrätt och vad som gäller juridiskt.

LRF har drivit många äganderättsliga frågor, och till en av de större framgångarna hör ersättningen när ett skogsområde pekas ut som naturreservat. Då får markägaren ersättning som motsvarar marknadsvärdet, plus 25 procent av det, samt ersättning för övriga skador. Tillägget på 25 procent har alltså LRF drivit fram. 

Magnus Norberg.

Tre prioriterade områden

Priorierade områden som LRF arbetar med är allemansrätten, vattenfrågor och artskyddsförordningen. Den sistnämnda innebär förbud att störa fåglar eller annat andra vilt levande arter som anses skyddsvärda.Det kan ge avverkningsförbud eller långtgående inskränkningar i skogsbruket.
- Men det finns inget som säger att markägaren ska få ersättning för detta. Det är något vi inom LRF arbetar för att förändra, berättade Magnus Norberg.

Vattentäkter

Bland publiken fanns många frågor, t ex vad som gäller om jordbruket påverkas negativt av en vattentäkt. Beskedet är att markägaren ska kunna kräva full kompensation.
Under kvällen berättade också LRF Konsult om vilka tjänster de har att erbjuda i anknytning till skogsföretagande, och Studieförbundet Vuxenskolan om kurser på samma tema.

Läs mer om våra erbjudanden!