Vanligtvis sträcker sig strandskyddet 100 meter ut i vattnet och 100 meter upp på land. I vissa fall har länsstyrelserna beslutat om sk utvidgat strandskydd, som kan vara upp till 300 meter, om man anser att området har höga naturvärden eller om det krävs för att allmänheten ska ha tillgång till strandområden.

Hämmar utvecklingen

Det gäller inte bara hav och sjöar, utan även t ex mindre vattendrag och våtmarker. Beslut om utvidgat strandskydd innebär att markägaren fråntas rätten att bruka eller bygga på området, vilket givetvis hämmar utvecklingen på landsbygden.
LRF har i lagstiftningsarbetet fått visst gehör hos regeringen, som gav länsstyrelserna i uppdrag att se över de tidigare besluten.
– När de nya besluten nu kom fick länsstyrelsen i Västerbotten baxläxa från regeringen. Markägarna har inte informerats på rätt sätt, och därför har t ex alla beslut om utvidgat strandskydd i Skellefteå kommun upphävts, berättar Magnus Norberg, jurist och LRFs äganderättsexpert i norra Sverige.

Måste få information direkt

Länsstyrelsen måste nu göra om hela proceduren. I samband med detta påpekar LRF Västerbotten i ett brev dit att det är viktigt att alla markägarna får information om förslag och beslut direkt från myndigheten.

– Det räcker inte att enbart annonsera om en så väsentlig förändring av fastighetsägarnas rätt att använda sin mark, understryker Magnus Norberg.
Han menar att med en omsorgsfull kommunikation kan det säkert visa sig att vissa föreslagna områden inte behöver beläggas med utökat strandskydd.
– Marken kan då användas till det som fastighetsägaren finner lämpligt, och vilket hen har rätt till i och med den grundlagsskyddade äganderätten, säger Magnus Norberg.