Rapporten "Det gröna näringslivet och dess betydelse för samhället" slår fast att det gröna näringslivet* har en mycket stor potential att öka sysselsättningen i Sverige.

Siffror från forskningsinstitutet Nordregio visar att en miljon kronor i ökad omsättning på ett livsmedelsproducerande jordbruksföretag i Sverige ger 2,51 nya jobb. Genomsnittet för hela det svenska näringslivet är 1,42 nya jobb. Endast utbildningssektorn och den sociala sektorn bidrar med mer sysselsättning på riksnivå.

Lantbruk handlar lokalt

I Västerbotten ligger jordbruket i paritet med utbildning och socialt arbete, med 2,20 nya jobb per miljon kronor i ökad efterfrågan.
Detta beror på att jordbruk är företag som köper många varor och tjänster i sin närhet, vilket leder till att arbetstillfällen skapas i det egna länet. Exempelvis köper man in foder, maskin- och veterinärtjänster.
– Jordbruket är än i dag en mycket viktig näring när det gäller länets utveckling, inte bara för arbetstillfällen och lokal ekonomi, utan även i form av den miljönytta det levererar. Utan jordbruket skulle t ex inte riksdagens miljömål om ett rikt odlingslandskap uppnås, säger Arne Lindström, LRF Västerbottens ordförande.

Viktiga näringar i länet

Jord- och skogsbruket spelar en stor roll för ekonomin i Västerbotten jämfört med övriga Sverige. Det gröna näringslivet i länet står för 5,9 procent (2013) av BRP (bruttoregionalprodukt), vilket kan jämföras med siffran för det gröna näringslivet i hela riket på 3,6 procent.
– Även om det är tufft inom vissa branscher inom jord- och skogsbruket pekar allt på att vi har framtiden för oss. Vi har goda förutsättningar i länet att ta fram energiråvara, som kan bidra till det fossilfria samhället, och även ansvarsfullt producerad mat, säger Arne Lindström.


*Verksamheter med utgångspunkt i jordbruk, skogsbruk, livsmedelsindustri och skogsindustri.

Läs hela länsrapporten!


Läs den nationella rapporten!