Redan 2014 väcktes idén om att ta fram en regional livsmedelsstrategi, genom en motion till Region Västerbottens fullmäktige (alla länets kommuner plus landstinget). Men där blev det avslag och istället tillsattes en arbetsgrupp att se över hur jordbruket i länet kunde utvecklas. I gruppen ingår i dag företrädare för Region Västerbotten, Länsstyrelsen, Svenska Samernas Riksförbund och LRF.
– Nu är alla överens om att det är dags att ta fram en regional livsmedelsstrategi, det passar bra i tid när regeringens nationella livsmedelsstrategi sannolikt kommer att presenteras i vinter. Att direkt efter detta kunna starta upp vårt regionala arbete väl förankrat i den nationella strategin, och kunna dra lärdomar från det arbete som gjorts i andra län ser vi som en styrka, säger Kajsa Berggren (bilden nedan).

Foto: Maja Kristin Nylander

Norrbotten förebild

Många län har redan tagit fram regionala livsmedelsstrategier, t ex presenterades Norrbottens nyligen. När Västerbotten nu startar sin resa, förutsatt att finansieringen blir löst, kommer man att snegla på hur den nordligaste grannen gjort.
– Det blir ett liknande upplägg där vi tittar på hela bredden; inte enbart jordbrukets livsmedelsproduktion, utan även ren, vilt, fisk och bär etc, och vi vill ha en bred regional förankring. Vi startar upp med ett möte med en bred inbjudan, för att sedan ha några tematiska konferenser och workshops, innan vi landar i en strategi och handlingsplan, säger Kajsa Berggren.

Finns möjlighet öka matproduktionen

Hon ser stora möjligheter för en ökning av livsmedelsproduktionen i norra Sverige.
– Eftersom vi har ett sådant extensivt jordbruk här, och förhållandevis små övergödningsproblem, kan vi växla upp vår produktion utan att behöva hamna med de miljöproblem som man ser i de mycket intensivt brukade områden. Vi kan också vänta förändrade förutsättningar i och med de klimatförändringar vi står inför. Om man nationellt vill öka matproduktionen bör man vända blickarna norrut, menar Kajsa Berggren.

Andras Bergmark, ekologisk köttbonde i Vallen, Skellefteå.

"Glädjande signaler"

Mats Granath, LRF Västerbottens regionchef, som ingår i arbetsgruppen, är nöjd över beslutet om en regional livsmedelsstrategi.
– Det är ganska tufft för många av våra medlemmar idag, inte minst på mjölksidan. Då är det glädjande med dessa signaler från såväl Region Västerbotten som länsstyrelsen, om att matproduktionen i länet är en näring att slå vakt om. Jag är övertygad om att detta kommer att bli till nytta för LRFs medlemmar framöver, säger han.