Detta framkom när Region Västerbotten på fredagen den 8 december ordnade en "kick-off" för arbetet med den regionala livsmedelsstrategin i Västerbotten, Mer mat från Västerbotten, på Folkets hus i Umeå. SE MÖTET PÅ WEBBEN I EFTERHAND

Slutsatsen presenterades av livsmedelskonsulten Sören Persson, som tillsammans med lantbruksekonomen Lars Jonasson skrivit rapporten "Skafferiet mellan kust och fjäll, livsmedelsproduktion i Västerbottens län". Sammantaget kan värdet av livsmedelsproduktionen (både primärproduktion och förädling) öka från dagens 2,4 miljarder kronor till 4,7 miljarder kronor. Mycket av värdeökningen ligger i förädlingsledet.

Sören Persson.

"Vi måste kroka arm"

På uppstartsmötet fanns en rad föredragshållare, bl a LRF Norrbottens företagsutvecklare Håkan Stenmark, som varit med och utformat Norrbottens livsmedelsstrategi, liksom företrädare för Region Västerbotten, länsstyrelsen och enskilda företag inom livsmedel. Även Lotta Folkesson, LRF Västerbottens ordförande, var på plats.

– Det känns fantastiskt att det här arbetet kommer igång nu. Om vi fortsätter att straffa ut vår egen produktion, i stället för att ta tillvara de möjligheter vi har i länet kommer vi i fortsättningen inte kunna styra hur maten ska produceras, vilken miljöpåverkan den har och vad den ska kosta, säger Lotta Folkesson.

Lotta Folkesson.

Hon understryker också vikten av att näringen, politikerna och myndigheterna gör jobbet tillsammans.
– Annars kommer det aldrig att fungera. Vi inom LRF måste också börja se mer till helheten, inte bara de traditionella bondegrenarna, utan kroka arm med andra näringar som fisk, vilt, ren och bär, menar Lotta Folkesson.

Största mjölklänet

Under förberedelserna med strategin har en arbetsgrupp identifierat ett antal viktiga insatser. Det gäller t ex regler och tillsyn, offentlig upphandling och aktiviteter som kan stärka mjölkproduktionen. Dominansen av mjölk i Västerbotten är nämligen mycket hög, faktiskt högst i hela Sverige. Hela 60 procent av produktionsvärdet från jordbruket i Västerbotten kommer från mjölk, att jämföra med rikets 26 procent. Då är även trädgårdsodlingen inräknad i jordbruket.

Mycket av mjölken blir till ost

I Norrbotten, Jämtland och Västernorrland är också dominansen av mjölk hög men inte lika mycket som i Västerbotten. I andra län med mycket mjölk har även nötköttet stor betydelse, men det är inte lika tydligt i Västerbotten.
Huvuddelen av mjölkråvaran i länet används i dag till att producera ost, där Västerbottensosten är den viktigaste. Det som hindrar produktionen från att växa är främst tillgången till mjölkråvara.

Ostrike kan locka turister

Rapporten presenterar olika spår för att vända utvecklingen. Ett handlar om att göra Västerbotten till ett helt ost-rike, inte bara en enskild ost.
Det finns idag fem EU-godkända gårdsmejerier i Västerbotten som förädlar komjölk. Dessa kan säkert bli 20 tror författarna. Då skulle det skapas underlag för en ost-turism, som i sin tur banar väg för ökad försäljning av ost från Västerbotten i hela Sverige. Detta skulle höja betalningsförmågan för mjölkråvaran – och framtidstron hos mjölkproducenterna.

"Krävs extraordinära åtgärder"

Ett annat spår är att jobba mer direkt mot mjölkproducenterna. Det gäller att kartlägga vilka som är på gång att sluta och att ta reda på varför de inte vill fortsätta. Därefter kan insatser sättas in för att lösa problem eller skapa nya möjligheter.
– Vi har flera branscher där det kommer att krävas extraordinära åtgärder för att det ska bli verkstad på gårdarna. Det finns möjligheter här, men det är en stor utmaning att få en ökad livsmedelsproduktion i länet, konstaterar Lotta Folkesson.

Samarbete med Norrbotten?

Annars pekar rapporten främst ut vilda bär ut som en outnyttjad resurs. I Västerbotten plockas en ansenlig mängd bär, men bara en tiondel förädlas i länet. Även den odlade fisken har goda möjligheter att växa.
Rapporten menar att Västerbotten har kommit en bra bit på väg när det gäller att bygga ett renommé som mat- och smakregion. En rekommendation är att samarbeta med Norrbotten för att bygga en smakregion i norr. Det är mer kostnadseffektivt och lättare när det kommer till flaggskeppsprodukter och event.