Länsstyrelsen i Västerbotten har presenterat 115 åtgärder för att öka takten för att uppnå de av riksdagen beslutade 16 miljömålen till 2020 samt det sk generationsmålet. Åtgärderna omfattar kommuner, kommunala bolag, myndigheter, företag, organisationer, föreningar med flera, och är nu ute på remiss.

Vill öka andelen vegetabilier i kosten

Det är i avsnittet om hållbar konsumtion, livsstil och hälsa som följande skrivning finns med: "Att öka andelen vegetabilier i kosten, följa säsongen, odla och plocka själv och köpa närproducerat bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser." Här förespråkas också ekologisk och KRAV-märkt.

LRF Västerbotten konstaterar att det finns inneboende motsättningar mellan miljömålen, och det blir än mer komplext när hänsyn ska tas till exempelvis regional och nationell livsmedelsstrategi.
– Här krävs därför prioriteringar och väl avvägda val. Ska vi minska ned på köttproduktionen till förmån för importerade vegetabiliska proteiner tappar vi många betande mular och då går miljömålet om ett rikt odlingslandskap förlorat, säger Lotta Folkesson.

Klimatsmart mjölk- och köttproduktion

Hon menar att detta går stick i stäv med livsmedelsstrategierna som ska leda till ökad regional och svensk livsmedelsproduktion.

LRF anser att i Västerbotten finns goda förutsättningar att ta fram mejeri- och köttprodukter på ett klimatsmart sätt, men läget är svårt då stora arealer hektar åkermark försvunnit och endast cirka 200 mjölkgårdar finns kvar.

"En gräddfil behövs"

LRF Västerbotten understryker att alla insatser och åtgärder som nu görs måste stimulera tillväxt i jordbruket och man måste prioritera ned allt som motverkar detta:

"Vårt jordbruk behöver nu en "gräddfil" för att vända utvecklingen och kunna skapa en självförsörjningsgrad värd namnet i en allt oroligare omvärld. Exempel på åtgärder är att öka den offentliga upphandlingen av lokal mat. Att skydda och värna åkermarken i den fysiska planeringen. Att den kommunala och statliga tillsynen präglas av ett arbetssätt där man hjälper företagare att göra rätt snarare än att "sätta dit"."

Flera av förslagen till åtgärderna i programmet tar också upp ovanstående punkter, t ex offentlig upphandling av närproducerad mat och en begränsning av exploatering av jordbruksmark i samhällsplaneringen, vilket LRF Västerbotten menar är bra.

"Skogen bör brukas"

I LRFs remissvar berörs även skogens roll, och att mer skyddad skog inte gynnar hållbar utveckling. "Allt som växer i skogen och på åkern kan ersätta fossil energi, plaster, cement och annat icke förnybart. Det handlar alltså om en avgörande resurs för att nå ett fossilfritt och hållbart samhälle. Den växande, brukade skogen binder in över 80% av landets samlade koldioxidutsläpp. En fantastisk miljövinst."

Läs hela LRF Västerbottens remissvar här

Läs länsstyrelsens förslag på Åtgärdsprogram för hållbar utveckling