Förslagen från Vattenmyndigheten ställer stora krav som framförallt riktar sig mot landsbygden och LRF känner en stark oro för hur vattenförvaltningens förslag kommer att drabba medlemmarna och landsbygden. Oron gäller både svenskt lantbruks konkurrenskraft och konsekvenserna för enskilda individer.

Länets bönder vill fortsätta att medverka till ett renare vatten. Lantbrukets vattenvårdsarbete har till stora delar varit framgångsrikt. LRF delar uppfattningen att vattnet i flera avseenden behöver bli bättre, men delar inte vattenmyndighetens uppfattning om i vilken omfattning och hur det ska ske.

LRF ifrågasätter starkt Vattenmyndighetens inställning att kostnaderna i första hand ska bäras av de verksamhetsutövare som åtgärdskraven riktar sig mot. LRF anser att samhället och staten måste ta en stor del av ansvaret för att finansiera de åtgärder som behövs.

LRF Västernorrland är starkt kritiskt mot vattenförvaltningssystemet i dess helhet. LRF ser det svenska systemet som ett hinder för ett rättvist, rimligt och effektivt uppnående av vattendirektivets målsättningar.

Läs hela remissvaret från LRF Västernorrland via pdf-filen här intill.