I slutrapporten från Macklean konstateras bland annat att de näringar som bedöms ha störst värdepotential i Västernorrland är mejeri och fisk och att även ägg och nöt bedöms kunna öka stort i framtiden.

I rapporten föreslås att företagarkompetensen och affärsmässigheten hos primärproducenterna ska höjas och att den regionala förädlingsindustrins koppling till primärproduktionen ska stärkas.

För att få ökade marknadsförutsättningar ska ursprunget profileras starkare och de norrländska mervärdena för såväl regional och nationell som internationell marknad framhävas bättre.

Rådgivning, kunskap och forskning kring hållbara produktionsmetoder, odlingstekniker och grödor behöver utvecklas.

Slutligen behöver regler och villkor ses över, bland annat genom förbättrad samsyn mellan myndigheter samt anpassad och förenklad tillämpning, tolkning och uppföljning av regelverken.

Mackleans slutrapport i kortversion kan laddas ner som pdf-fil under "relaterat" till höger på denna sida.