LRF Västernorrland har tagit fram en regional livsmedelsstrategi tillsammans med bland annat länsstyrelsen och de olika näringarna. Den visar att nötköttsproduktionen är en av de gröna näringar som har en stor utvecklingspotential. I volymökning handlar det om en möjlig produktionsökning på fem procent de närmaste tio åren fram till år 2025 med ökat produktionsvärde med tio procent.

Prognosen är att vi i länet år 2025 kan komma att ha en årlig produktion av nötkött på 2 500 ton till ett produktionsvärde av 80 miljoner kronor.

Många faktorer talar för en positiv utveckling för nötköttsproduktionen i Västernorrland:

  • Ökad efterfrågan på premiumprodukter där ekologiskt, naturbete och antibiotikafritt är starka konkurrensfördelar.
  • Effektivare utnyttjande av köttpotentialen från mejeriproduktionen och effektivare utnyttjande av hela djuret i slaktledet kopplat till högre konsumentmedvetenhet om styckdetaljer.
  • Stor regional efterfrågan. Det finns en politisk vilja att gynna den svenska produktionen.

De hinder som finns för en positiv utveckling är bland annat:

  • Om nötköttskonsumtionen minskar till följd av konkurrens från andra köttslag och vegetariska substitutprodukter.
  • Många små nötköttsproducenter kan skapa ineffektiv logistik som inte passar in i större flöden till dagligvaruhandeln.
  • Otydliga regelverk som inte tar hänsyn till verksamhetens storlek försvårar för mindre producenter.

Nötköttsproduktionen lockar alltfler i länet och en följd av svårigheterna för mjölknäringen har inneburit att många mejeriproducenter övergått till nötköttsproduktion på senare år.

Många nötköttsproducenter är dock beroende av mjölkgårdarna eftersom de köper tjurkalvar från mjölkgårdarna för att föda upp i nötköttsproduktionen.

En av dessa gårdar är Nysäters Lantbruk i Kovland utanför Sundsvall som drivs av Elin och Daniel Bergström. De har cirka 340 djur och brukar 120 hektar vall och 70 hektar spannmål för foderproduktion.

-          Jag tror på en ljus framtid. Det måste jag göra, annars skulle jag inte fortsätta som företagare. Äta måste vi alla och vi vill äta hälsosamt. Då är den mat vi producerar i Sverige överlägsen, men vi måste bli ännu bättre på att lyfta fram svenska mervärden som till exempel den låga antibiotikaanvändningen, säger Elin Bergström.

Hon lyfter även fram vikten av att ”våga visa upp sig”, att ha en transparent verksamhet.

-          Vi nötköttsproducenter jobbar ofta i det tysta. Här på Nysäters Lantbruk har vi istället valt att öppna upp gården och ta emot besökare och gärna berätta och visa vår verksamhet. Det har tagits emot mycket positivt!

Men hon är samtidigt bekymrad över situationen för mjölkproducenterna.

-          Jag är oroad över framtiden om mjölkproduktionen minskar. Vi är beroende av mjölkgårdar eftersom det är där vi köper in en stor del av de tjurkalvar som vi sedan föder upp i vår verksamhet. Utan mjölkgårdar finns inte underlaget för nötköttsproduktion.

En av de större producenterna i slakt- och vidareförädlingsledet i länet är Nyhlens Hugosons

Magnus Nilsson, VD för Nyhléns Hugosons, instämmer i den positiva framtidsprognos som presenterats i den regionala livsmedelsstrategin för Västernorrland.

-          I våra framtidsplaner vill vi slakta mer nötboskap och vi ser gärna att nötköttsproducenterna i Norrland, och då även Västernorrland, ökar sin produktion. säger Magnus Nilsson.

För Nyhléns Hugosons handlar det inte bara om slakt utan även styckning, förädling och paketering.

-          Vi ser en god utvecklingspotential att sälja mer norrländskt nötkött. Andelen svenskt kött på marknaden ökar och kunderna vill alltmer ha lokalproducerat. Min bedömning är att ökningen kommer att fortsätta och personligen tror jag att vi kan göra ännu mer inom vidareförädlingen av våra kött- och charkprodukter.