Modellen för branschsamverkan behandlades, vilket den även gjorts under de regionala och kooperativa råden sedan förra stämman. Modellen har även varit ute på remiss hos samtliga regioner och branschmedelemmar. Något som återkommit är vikten av tydlighet i vem/vilka det är som uttalar sig. Tex, LRF eller LRF Mjölk eller mejerierna eller Arla, viktigt att hålla isär.

Finansieringen är tänkt så som att en grundplåt får branschavdelningarna i förhållande till branschens storlek, på 1-3 milj. Av den ordinarie serviceavgiften från branscherna, tillfaller 80% avdelningen. Utöver basfinansieringen kan LRF välja att lägga ut särskilda uppdrag på avdelningarna utanför deras ordinarie uppdrag, mot finansiering. Det kommer under året att jobba vidare med är organisationers medlemskap  Vem får bli medlem bland annat?

Branscherna kommer även fortsättningsvis tilldelas 45 mandat på stämman, årets röstlängd på stämma var 149 st.

Helena Jonssons tal om att LRF skulle återerövra begreppet om miljörörelse har synts oväntat mycket i media. Det handlar inte om att LRF ska bli ekologisk utan att LRFs medlemmar ska fortsätta med det vi alltid gjort. Vist finns det nyanser i vad vi kan och ska bli bättre i, men i det stora hela så brukar vi jorden och inte förbrukar, redan idag.

De två motioner som Västernorrland hade på stämman får vi nog anse oss nöjda med vad gäller styrelsens svar. Den som behandlade Jordbruksverkets regleringsbrev, så skriver styrelsen i sitt svar att det inte är brevet som är felet utan leverans graden av brevet. Och där skall styrelsen sätta större vikt på uppföljande arbete.

Den om LRFs påverkansarbete så anser styrelsen att LRF redan initierat vad motionären åsyftar, att hela tiden utveckla LRFs arbetssätt och argumentation. De anser att påverkansarbetet fortlöpande kommuniceras via medlemstidningen, hemsida, medlemsbrev, sociala medier o medlemsmöten. Själv tror jag att det är på medlemsmötet det verkligen kommuniceras, det såg vi ju inte minst då vi var ute för å snacka höjningen av medlemsavgiften. I dec togs beslut om en ny kommunikationsstrategi som håller på att sätta sig och kommer att utvärderas senare. Även kommungruppslyftet anser det till för kommunikationskontot och påvekanskonton ännu mera kraft och styrka.

Vi gjorde även ett tilläggs att-sats till styrelsens svar på en motion från Halland angående felaktigheter i skolornas undervisningsmatreal. Även om LRF utvecklar Bonden i Skolan, som nyttjas av allt flera pedagoger så förhindrar det inte felaktigheter i annat skolmatreal vilket vårt tillägg gick ut på, vilket styrelsen tog som sitt.

De områden som tog mest tid var viltfrågor och resursfördelning för dessa frågor, vilket stämman gav riksförbundsstyrelsen i uppdrag att titta på. Att kunna välja bort Land-paketet i sitt medlemskap, stödjande medlemskap utan inflytande, en motion som förordade att under regionala rådet så skulle regioners inflytande baseras på regionens medlemstal och blandade äganderättsfrågor (markanvändning).

//Gunilla