Sommaren 2018 går till historien som en branddrabbad sommar, med skogsbränder över hela Sverige, och flera långvariga svårsläckta bränder. Regeringens budskap i slutet av augusti, om Skogsstyrelsens uppdrag att skyndsamt föreslå ändamålsenlig kompensation för skador och ökade kostnader, var ett glädjande besked i en i övrigt mycket tuff tid för branddrabbade skogsägare.

LRF Västernorrland och LRF Norrbotten har tagit del av Skogsstyrelsens rapport 2018/15 Förslag till ersättning för att kompensera drabbade i skogsbruket för skador med anledning av skogsbränderna sommaren 2018.

I Skogsstyrelsens förslag riktas ersättningsåtgärder enbart till Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län, som omnämns som särskilt drabbade län. Det innebär att en skogsägare drabbad av en skogsbrand på 1 ha i dessa län är berättigad till stödåtgärder, medan skogsägaren i grannlänet som drabbats av en skogsbrand på 400 ha inte är berättigad till stödåtgärder. Regeringen avsatte anslaget om 110 miljoner för att mildra effekterna hos skogsägarna, och med den föreslagna fördelningen missas många hårt drabbade skogsägare i andra län.

En risk i de områden som ligger utanför de värst drabbade är att virket inte kommer att kunna tillvaratas som sågtimmer, eftersom de sågar som riktar in sig på att såga brandskadat virke i huvudsak befinner sig i närområdet till dessa tre län. Det medför en farhåga att virket enbart kommer att kunna tillvaratas som bränsleved, och i en tid av stor efterfrågan på icke brandskadat virke finns en risk för resursbrist beträffande avverkningsmaskiner. 

För att minimera framtida risk för insektshärjningar är det av vikt att även virke från mindre (och större bränder utanför de värst drabbade länen) tas om hand i särskild ordning. Västernorrland har ungefär 760 hektar branddrabbad skogsmark, Norrbotten ungefär 1250 hektar. Båda länen är präglade av skog och skogsbruk, och de i vissa fall stora och spridda bränderna kommer att ha stor påverkan både på skogslandskapet och lokal- och regionalsamhället.

Sammanfattningsvis menar vi att:

  • Fördelningen av stöden behöver ses över, så att även branddrabbade skogsägare utanför Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län omfattas av ersättningsåtgärder.
  • Hela de avsatta medlen, 110 miljoner, behöver fördelas.

 

Gunilla Kjellsson, Regionordförande LRF Västernorrland                                     

Jenny Karlsson, Regionordförande LRF Norrbotten