Status för motioner från regionstämman 2018

Vid regionstämman 2017 lämnades 7 motioner vidare till regionstyrelsen för åtgärd samt skall en skrivelse från LRF Nora-Skog besvaras.

Nedan sammanfattas detta med rådande status för uppföljning av regionstyrelsen Västernorrland.

Motion nr. 1.

LRF Höga Kusten: val av bank för hantering av Agrolkortet

Yrkande

Regionstämmans beslut

Status/Kommentar

Ansvarig i styrelsen

att LRF verkar för ett byte av bank för hantering av Agrolkortet.

att regionstämman ger regionstyrelsen i uppdrag att uppmärksamma riksförbundsstyrelsen i linje med motionens intentioner i en skrivelse

Skrivelse tillsänd riksförbundsstyrelsen 2018-05-23.  Inväntar svar. Svar inkom från LRF Riks 2018-06-28 som meddelar att då Agrolkortet ägs och upphandlas av Lantmännen har inte LRF Samköp någon direkt påverkan på vilken bank som kortet är knutet till. LRF Samköp har dock en kontinuerlig dialog med sina avtalspartners för att nyttan för LRFs medlemmar ska bli så hög som möjligt. Ansvarig på Riks: Mona Nordberg Holmsten

 

Gunilla Kjellsson

och

Bengt Granqvist

 

 

Motion nr. 2.

LRF Njurunda: Fel part blir straffad i CDB-rapporteringen

Yrkande

Regionstämmans beslut

Status/Kommentar

Ansvarig i styrelsen

att riksförbundet jobbar mot Jordbruksverket för att ändra tolkningen av regelverket, så att den som gör rätt för sig inte skall bestraffas om motparten inte sköter rapporteringen i tid.

att stämman ger regionstyrelsen i uppdrag att sända en skrivelse till förbundsstyrelsen samt att lyfta frågan på det regionala rådet som riksförbundsstyrelsens ordförande bjuder in till den 4 april, genom regionens ordförande.

Skrivelse tillsänd riksförbundsstyrelsen 2018-05-23.

Svar inkom från LRF Riks 2018-06-12 som meddelar att de under 2018 har lämnat förslag kring frågan kommissionens förenklingsgrupp REFIT.

Rolf Johansson

 

 

Motion nr. 3.

LRF Mellersta Ådalen: Mer resurser för att driva ”Bonden i skolan”

Yrkande

Regionstämmans beslut

Status/Kommentar

Ansvarig i styrelsen

att LRF Västernorrland ska avsätta resurser för att upprätta en initial kontakt med skolor för att marknadsföra ”Bonden i skolan”

 

att LRF Västernorrland ska ge kommungrupperna i uppdrag att ta vidare kontakt med skolorna i respektive kommun för att anordna ett uppstartsmöte och erbjuda sina resurser

att med bifall till motionens intentioner föreslå stämman uppmana regionstyrelsen i kommande verksamhetsplanering och budgetering prioritera i motionens riktning

att motionen i övrigt anses besvarad med vad regionstyrelsen anfört.

 

Kommer att behandlas vid regionens verksamhetsplanering hösten 2018.

 

 

Motion nr. 4.

LRF Västra Medelpad: Arbete för markägarna och jakträtten

Yrkande

Regionstämmans beslut

Riksförbundsstämmans beslut

Status/Kommentar

Ansvarig i styrelsen

att LRF med kraft verkar för att stärka markägarnas kunskaper om jaktlagarna och hur man tillämpar dem för att bättre kunna hävda sin rätt.

 

att LRF ägnar stor kraft till att få bort den skrivning i Jaktförordningen 58 § som innebär att ett beslut av en länsstyrelse om registrering av ett Kronhjortsskötselområde inte får överklagas

 

att regionstämman antar denna motion som sin egen och sänder den vidare till LRFs Riksförbundsstämma.

att bifalla motionens första att-sats

att bifalla motionens andra att-sats

att uppdra till regionstyrelsen att skriva en motion till riksförbundsstämman i enlighet med motionens andra att-sats

att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för en ändring av 58 § jaktförordningen så att beslut om kronhjortskötselområden får överklagas.

LRF Riks har i framställan till regeringen begärt att jaktförord-ningen ändras, så att beslut om registrering av kronhjorts-skötselområde ska få överklagas. Även Naturvårdsverket har gjort regeringen uppmärksam på denna brist i förordningen.

Ansvarig på riks: Anders Wetterin

 

Gunilla Kjellsson

 

 

Motion nr. 6.

LRF Selånger-Sättna: Vattenprovtagning – förenkla för landsbygdens livsmedelsföretag

Yrkande

Regionstämmans beslut

Riksförbundsstämmans beslut

Status/Kommentar

Ansvarig i styrelsen

att kommungrupperna blir informerad om frågan

 

att motionen tas vidare till nationell nivå för vidare påverkan av livsmedelsverket

att sända motionen vidare till riksförbundsstämman

att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för en förenkling av hygienreglerna.

Det är ett möte inplanerat med Livsmedelsverket och LRF (riks och regioner) den 18 december om hinder för nationella livsmedelsstrategin. Då kommer bland annat frågan om förenklingar av vattenprovtagningen vid småskalig produktion att tas upp. Ansvarig på riks: My Sahlman.

 

Gunilla Kjellsson

 

 

Motion nr. 9.

LRF Selånger-Sättna: Utökat investeringsstöd till mjölkprodukton i mindre anläggningar.

Yrkande

Regionstämmans beslut

Status/Kommentar

Ansvarig i styrelsen

att investeringsstödets tak tas bort för investering upp till 10 miljoner

 

att denna motion skickas vidare till regionstämman.

att motionen anses besvarad med vad regionstyrelsen anfört

 

att regionstyrelse i samråd med Selånger-Sättna LRF formulerar skrivelse i ärendet och sänder denna till Länsstyrelsen.

Skrivelse formulerad i samråd med LRF Selånger-Sättna. Olov Eriksson gavs i uppdrag att sända skrivelsen till länsstyrelsen 2018-06-13.

Gunilla Kjellsson

 

 

Motion nr. 12.

LRF Anundsjö : Avskrivningsvillkor.

Yrkande

Regionstämmans beslut

Riksförbundsstämmans beslut

Status/Kommentar

Ansvarig i styrelsen

att LRF verkar för att ändra avskrivningsreglerna avseende byggnader för näringsverksamhet så att företag kan välja avskrivning från nuvarande max 4 procent till valfritt från 4–100 procent årlig avskrivning

 

Att regionstyrelsen får i uppdrag att i enlighet med motionärens intentioner sända en skrivelse till riksförbundsstyrelsen.

 

Skrivelse tillsänd riksförbundsstyrelsen 2018-05-23.  Inväntar svar.

Inget svar har ännu inkommit 2018-10-15

Örjan Henriksson

 

 

Skrivelse

LRF Nora-Skog : Flytta LRFs huvudkontor till landsbygden

Yrkande

Status/Kommentar

Ansvarig i styrelsen

”För att vi som lever och verkar på landsbygden ska känna samhörighet med våra företrädare måste dessa också dela och känna igen sig i vår vardag. Därför måste LRF:s huvudkontor finnas på landsbygden någonstans i Sverige.”

 

Regionstyrelsen har sänt sitt svar på skrivelsen till lokalavdelningen 2018-04-05.

Gunilla Kjellsson