På Pelles gård är medelskiftesarealen 1,05 hektar och på församlingsnivå är medelskiftet 1,09 hektar. Skiftena som Pelle ville slå ihop är på 0,51 respektive 0,82 hektar.

- Hade jag fått slå ihop skiftena skulle det nya skiftet bli 1,37 hektar, vilket är 25 procent större än vad genomsnittsskiftet på församlingsnivå är, vilket skulle leda till ett mer rationellt jordbruk i just dessa trakter, säger Pelle.

Men det är inget som Länsstyrelsen har lyssnat till. Där hänvisar man till att ett skifte ska uppgå till minst 2 hektar för att anses bidra till ett rationellt jordbruk i länet.

- Det jag blir mest irriterad över är att de inte ser till varje gårds förutsättningar, här finns gott om odlingsrösen och stenmurar, flera går i samma längdriktning och med samma solbelysning som den aktuella muren och med samma typer av växter, och det borde Länsstyrelsen väga in i allt högre grad och inte jämföra dessa trakter med övriga Västra Götaland. 

Pelle tycker om att sköta om sina marker och han arbetar aktivt för att få dem bättre. Han har köpt till några gårdar där husen stått tomma i 8 respektive 16 år, nu är de sålda till 2 barnfamiljer och ett hus hyr han ut.

- Det känns bra att bidra till att folk flyttar ut på landsbygden. Markerna har jag börjat restaurera, bland annat har jag fixat till gamla betesmarker som håller på att växa igen och sen har jag gjort i ordning dräneringen på några ställen, säger Pelle.

LRF Västra Götaland har haft uppe dispenserna från biotopskyddsbestämmelserna på ett flertal möten med länsledningen och länsledningen har nu börjat titta på hur man kan arbeta annorlunda.

Statistik som finns tillgänglig visar att 2017-2018 avslogs 20 procent av alla dispenser från biotoppskyddsbestämmelserna på riksnivå, motsvarande siffra för Västra Götaland var 65 procent.

- Vi hoppas att länsledningen har tagit till sig av vår kritik och att man börjar arbeta annorlunda med dispenserna, det är viktigt för att vi som län ska kunna uppfylla livsmedelsstrategin men också för att det ska vara möjligt att bedriva rationellt jordbruk i skogs- och mellanbygder, säger Martina Philip verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige. 

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se