Dit måste Vattenfall få prövningstillstånd. Vad jag vet är det i så fall det första ärendet som går dit i så fall sedan beslutet om att regionala kraftledningar inte slutgiltigt skall beslutas av regeringen.

Ledningen var ju tänkt att till del gå parallellt med Svenska Kraftnäts befintliga 400 kV till Norge och Sydvästlänkens västra del. Vi hävdade att det skulle bli en gata på 120 meters bredd. Det har varit många turer. Den västra delen av Sydvästlänken blev det inget av med men Vattenfall har kört vidare. Energimarknadsinspektionen, EI, avslog ansökan på grund av att miljökonsekvensbeskrivningen var för dålig och att Vattenfall inte haft några andra alternativ än luftledning och inte heller alternativa dragningar. Det var så allvarliga fel att det inte kunde utsläckas enligt EI. Det höll Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt med om när Vattenfall överklagade dit.

Så nu är det några spännande veckor innan det ger sig om Vattenfall får prövningstillstånd.

Det här är en seger för äganderätten, även om Vattenfall på sträckan Färlev - Askeslätt får rätt att uppföra nu luftledning. Det är beklagligt att EI inte krävt modern teknik där. Men frågan är hur intressant det när de inte på flera år kan bli möjligt att fortsätta upp till Loviseholm. LRF motsätter sig inte ett bra elnät men modern teknik skall användas. Och med tanke på standarden på vägen mellan Munkedal och Hedekas vore en vägförbättring och kabelgrävning samtidigt en bra infrastruktursatsning.

Några tappra markägare har vägrat att ge upp. Nu har det gett resultat!

Birgit Jönsson, företagutvecklare LRF Västra Sverige