Idag besiktigade en av Länsstyrelsens besiktningspersonal ett får ca 1 mil söder om Svenljunga. Besiktningsmannen bedömer att det med stor sannolikhet är varg som angripit fåret.

För att minska risk för fler angrepp uppmanar Länsstyrelsen djurägare i området att gärna se över sina stängsel så att fårnäten sluter tätt mot marken, kontrollera att el-stängslen håller god spänning samt om möjligt undvika att nattetid hålla får i ostängslade hagar (öppet mot vatten).

Kort om lite av LRFs uppfattning och arbete

LRFs ståndpunkt är att det krav som kan ställas på djurägare enligt djurskyddslagen när det gäller stängsling är att stängslet skall vara av sådan kapacitet att det håller tamdjuren innanför stängslet. Åtgärder som uppsättande av rovdjurssavvisandestängsel med tillhörande underhållsarbete skall bekostas av staten (idag kan du få bidrag om 50 kr/löpmeter).

Skadegörande individer bör det beviljas skyddsjakt på snarast. Länsstyrelsen bör nyttja sin möjlighet att bevilja skyddsjakt på eget initiativ. LRF som organisation har enbart genom fullmakt möjlighet att ansöka om skyddsjakt.

Det är bra om observationer av varg eller lodjur eller spår av dessa lämnas till Länsstyrelsen (www.skandobs.se). På så vis får Länsstyrelsen ett bättre underlag inför beslut om t ex skyddsjakt. LRF tjänar också på att rapporteringsviljan ökar genom att vi då får ett bättre utgångsläge när det gäller vårt påverkansarbete.

Eleonore Marcusson, LRF Västra Sverige, eleonore.marcusson@lrf.se, 0522-64 25 47