Ett älgskötselområde (ÄSO) är en frivillig samverkan för att förvalta älgstammen inom det aktuella området. Syftet är en lokal förvaltning där markägare och jägare förvaltar älgen efter foderresursen och med hänsyn till betesskador, trafikolyckor, biologisk mångfald och rovdjur. Förvaltningen skall sträva efter en produktiv älgstam av god kvalitet.

Du som fastighetsägare skall ha blivit tillfrågad om din fastighet får anslutas till älgskötselområdet. Misstänker du att du ingår i ett älgskötselområde, men inte vet säkert, kan du höra av dig till länsstyrelsen som kan kontrollera detta. Om din fastighet är ansluten till ett ÄSO utan ditt medgivande har du, om du vill, möjlighet att ta ur fasigheten ur ÄSOt och diskutera frågan med den eller dem som du avtalat bort jakten till (kan också vara bra att kontrollera vad du avtalat med nyttjanderättshavaren).

ÄSOt består av en styrelse och stadgarna avtalar bland annat hur årsmöte skall hållas, vem som har yttrande-, förslags- och rösträtt samt vem som är valbar till styrelsen.

ÄSOt förvaltar älgstammen efter en treårsplan, älgskötselplan. Planen granskas av den berörda älgförvaltningsgruppen och fastställs slutligen av länsstyrelsen. Inför älgjakten tilldelar ÄSOt antalet älgar som får fällas med syfte att uppnå älgskötselplanens mål.

ÄSOt skall årligen bjuda in till ett samrådsmöte dit samtliga anslutna och berörda markägare och jägare bjuds in. Det har de krav på sig att göra enligt Naturvårdsverkets föreskrifter. Samrådet skall protokollföras och protokollen skall spara i fem år och på begäran lämnas in till länsstyrelsen. Under samrådet har alla deltagare möjlighet att lyfta synpunkter och diskutera älgförvaltningen i förhållande till exempelvis skador, trafikolyckor, kvalitén på älgstammen. Du som inte vet om ditt älgskötselområde haft ett samråd eller när de skall ha ett samråd hittar kontaktuppgifter till ordföranden i ÄSO längre ned.

LRFs ståndpunkt är:

Många av de stadgar som förekommer inom älgskötselområden tar inte i tillräcklig utsträckning till fastighetsägarna. För att säkerhetsställa fastighetsägarnas möjlighet till påverkan inom ÄSOt rekommenderar vi att man använder LRFs förslag till stadgar för älgskötselområden. Vi är väl medvetna om att det kan vara svårt att få till en ändring av stadgarna. Alternativet är då att du som fastighetsägare som avtalat bort jakten ser över avtalet. I avtalet är det möjligt att reglera vem av dig som fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som skall ha rätt att företräda din fastighet i jaktliga sammanhang, t ex i kontakt med älgskötselområdet.

I många fall tas för lite hänsyn till fodertillgången och till betesskador vid förvaltning av älgen. Att flytta älgförvaltningen från att till stor del enbart handla om reproduktion, antalet tjurar i stammen samt antalet älgar per 1000 hektar etc. till en förvaltning av en älgstam i förhållande till rådande fodersituation behöver vi markägare engagera oss mer. LRF vill därför uppmana markägare till att delta på det årliga samrådsmötet och gärna även ÄSOts årsmöte.

LRFs arbete nu och framåt:

LRF Västra Götaland har påbörjat ett arbete där vi kontrollerar hur väl ÄSO genomför ett årligt samråd för att därefter nyttja lämpliga åtgärder för att samråden genomförs och protokollförs. Vi är behjälpliga med att genom nyhetsbrevet, kalendariet och genom e-post till berörda medlemmar sprida älgskötselområdenas inbjudan till samrådsmötet.

Vi arbetar för att stärka markägarinflytandet i älgförvaltningen. Det gör vi genom att bland annat berätta för er vilka möjligheter till påverkan som finns och tydliggöra markägarnas rättigheter i viltförvaltning. Diskussion förs också med älgförvaltningsgrupperna, länsstyrelse och Viltförvaltningsdelegation.

Vi verkar för att syftet med älgförvaltningen genomförs, dvs en produktiv älgstam av god kvalitet som är i balans med foderresursen. Det gör vi bland annat genom att lyfta resultat från inventeringar som rör foderprognoser och älgbetesskador.

Avtal för upplåtelse om jakt, LRFs förslag till stadgar för älgskötselområden samt kontaktuppgifter till ordföranden i älgskötselområdena hittar ni via hemsidan: www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/vastra-gotaland/aktuellt-arbete/jakt--vilt/

Eleonore Marcusson, LRF Västra Sverige, 0522-64 25 47, eleonore.marcusson@lrf.se