Syftet med träffen var att utbyta erfarenheter, diskutera uppdraget i älgförvaltningen, diskutera de förslag rörande den kommande älgjakten som VFD har att besluta om samt lyssna in ordförandens synpunkter och beställningar.

De viktigaste uppgifterna som ordföranden ser att LRF Västra Götaland och Södra Skogsägarna fokuserar på framöver vad gäller älgförvaltning är:

 • Vi måste veta vad som finns ute i markerna. Både vad gäller älg och hjort.
  - Spillningsinventering bör vara obligatoriskt, gärna få med Hjälmserydsmetoden i samband med inventeringen.
 • Foder och skadefrekvens är jätteviktigt.
  - Behöver flera års underlag.
 • Älgskötselområdenas samråd.
  - ÄSO-plan som ett krav för att ÄFG och LST skall hantera, granska och godkänna ÄSO-planen.
  - LRF och Södra behöver hjälpa till att sprida inbjudan till samråden.
 • Älgförvaltningen måste ta hänsyn till trafikolyckor med älg och förvalta älgen i syfte att minska risk för trafikolyckor.
 • Stimulera markägare till att skriva tydliga avtal med nyttjanderättshavaren.
  - Sprida informationen om LRFs avtal vid upplåtelse av jakt.

 Eleonore Marcusson, LRF Västra Sverige, eleonore.marcusson@lrf.se, 0522-64 25 47